موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     جاماندگان و جدديهاي آزمون آنلاین و هماهنگ تیر و مرداد 1399
 نام رشته :هتلداری و گردشگری       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آرمان روشن راهنماي طبيعت گردي   1 98/10/05 99/08/18 08:30 مرکز 8 جمشيد اين النصير
راهنماي محلي   1 99/04/31
                   
2 آريا تهران2 راهنمای محلی (98/04/26) 1     99/08/18 08:30 مرکز 8 محمدعلي جانبخش
راهنمای محلی (98/05/29) 1     صديقه سعيدي
راهنمای عمومی گردشگری (98/04/26) 3     عبدالمالكي- غلاميان- قلاني
                   
3 امیران  راهنمای عمومی گردشگری (98/04/26) 2     99/08/18 08:30 مرکز 8 آشوري- شريف زاده هنزائي
                   
4 بهرايان راهنماي محلي   1 99/03/22 99/08/18 08:30 مرکز 8 محمد منوچهر راوري
راهنماي موزه   1 99/04/26
                   
5 پرداشگران پارسی راهنمای گردشگری سلامت (99/05/07) 1     99/08/18 08:30 مرکز 8 فرشاد احمدي
راهنمای محلی (98/04/26) 1     جلال سميعي
راهنمای موزه (98/04/26) 1     عليرضا جراح
راهنماي موزه   1 99/04/19 فرشاد احمدي
مدير تور (98/05/22)       زهرا زارعي
                   
6 تدبیرگران راهنمای موزه (98/04/31) 1     99/08/18 10:00 مرکز 8 علي حداد ماهر لنگرودي
راهنمای موزه (98/05/27) 2     فاطمه اسفنداني- طيبه پزشكي
راهنماي موزه   1 99/04/19 آيدين ماكوئي
راهنماي طبيعت گردي   1 98/11/03 نيما مهديان
راهنمای  گردشگری سلامت(99/05/28) 1     زهرا نامني
راهنمای  گردشگری سلامت   1 98/11/03 جواد رضائيان
راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/27) 3     باقري نژاد- نادي حصار- كرم بخش
راهنمای عمومی  گردشگری   1 99/04/26 آيدين ماكوئي
راهنمای محلی (98/05/22) 1     جان بزرگي
راهنمای محلی (98/05/27) 2     ستارنژاد- مقدم
راهنماي محلي   1 99/04/26 آيدين ماكوئي
راهنمای  گردشگری فرهنگی   2 98/11/03 نيوشا خواجه حسيني- مجتبي مهديزاده
                   
7 تهران پايتخت راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/21) 1     99/08/18 10:00 مرکز 8 فتاح حسيني
راهنمای طبیعت گردی (99/05/28) 1     سيفي باغچه
راهنمای طبیعت گردی (99/05/21) 1     اسماعيل خداوردئي
                   
8 دورنما راهنمای طبیعت گردی (99/05/27) 1     99/08/18 10:00 مرکز 8 ادريس حسيني
                   
9 سامان آفرين راهنمای  گردشگری فرهنگی(99/05/27) 1     99/08/19 08:30 مرکز 8 ابوالقاسمي
راهنماي محلي   3 98/11/03 رضا دلبري- ذوالقدر-عليزاده
                   
10 سپهر آفرين راهنماي محلي   1 98/10/05 99/08/19 11:30 مرکز 8 سعيده پيري
                   
11 شارستان علم راهنمای موزه (98/04/26) 3     99/08/20 08:30 مرکز 8 بغدادي- عبداللهي- ميري
راهنمای محلی (98/04/26) 4     بغدادي- عبداللهي- ميري- شريفي
راهنمای عمومی  گردشگری(99/04/26) 3     بغدادي- عبداللهي-طاهري
راهنمای طبیعت گردی (99/04/26) 2     بغدادي- عبداللهي
                   
12 علم پرور راهنمای عمومی  گردشگری(99/04/31) 1     99/08/20 10:00 مرکز 8 نيك بخش كيواني
راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/21) 1     جعفرآبادي
راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/22) 1+1     محمد حسيني- سبزتوتونسيز
راهنمای  گردشگری فرهنگی(99/04/31) 1     قيتولي
راهنمای  گردشگری فرهنگی(99/05/21) 1     رقبيه صادقي
راهنمای طبیعت گردی (99/04/31) 1     كاظمي- ميثم خسروي
راهنمای طبیعت گردی (99/05/13) 1     فتح اللهي
راهنمای طبیعت گردی (99/05/25) 1+3     منتظري-سورباقي- زندي پور- صالحي درآباد
راهنمای محلی (98/04/31) 1     عمراني
راهنمای محلی (98/05/07) 1     فتح اللهي
راهنمای محلی (98/05/21) 2     حيدريان مهابادي- عربي
راهنمای محلی (98/05/28) 2     جليلي- رضائي
راهنمای موزه (98/05/06) 1     قاسميان
راهنمای موزه (98/05/14) 1+1     علي رنجبر-باغستاني
راهنمای موزه (98/05/19) 2+1     11:30 فتح اللهي- رضائي سورباقي- سبزتوتونسيز
راهنمای موزه (98/05/21) 2+1+1     عسگري- محمدزاده عسرآباد- منصوب كاظمي- خسروي
راهنمای موزه (98/05/22) 1     ندا منتظري
راهنمای موزه (98/05/25) 3     فرامرزي- موسوي- پيچكا
راهنمای  گردشگری سلامت(99/05/21) 1     كتارنك
راهنمای  گردشگری سلامت(99/05/28) 1     مرتضي ياري
                   
13 علوم هاني راهنمای موزه (98/05/295) 1     99/08/20 11:30 مرکز 8 ميرشفيعي
راهنمای طبیعت گردی (99/05/27) 1    
                   
14 علوي ايران راهنمای محلی (98/05/07) 1     99/08/21 11:30 مرکز 8 ميثم پيران
راهنماي محلي   1 98/11/03 مجيد ميرزائي
راهنماي محلي   1+1 99/03/22 علي نژاد- جلاليان
راهنمای موزه (98/05/05) 1     داودخاني
راهنمای موزه (98/05/07) 1+2     ابراهيميان-عليرضا بزن- ميرزائي
راهنماي طبيعت گردي   1+1 98/10/05 قدرتي گلتپه- پيران- ابراهيميان
راهنماي عمومي گردشگري   1 98/11/03 قدري گلتپه- ربيعي گلچين
راهنماي فرهنگي   1 98/10/05 آقاخاني
                   
15 كانون دانش راهنماي محلي   2 98/09/07 99/08/24 10:00 مرکز 8 بهناز محمدي- صيادي
راهنماي طبيعت گردي   1 98/11/03 نير ميكائيلي
                   
16 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی (99/05/06) 1     99/08/24 11:30 مرکز 8 جلال نجاري
راهنمای طبیعت گردی (99/05/26) 1     اخلاص مند
راهنمای محلی (98/05/06) 1+1+2+2+1+1     سامني-حسيني-برهمن - گلي-آخوندي- خليلي- شهسوار- مرادي
راهنمای محلی (98/05/14) 1     شاهسون
راهنمای محلی (98/05/20) 1     پارسا شريفي
راهنماي محلي   1 98/09/27 جلال نجاري
راهنمای موزه (98/05/05) 1     مصطفايي
راهنمای موزه (98/05/06) 1     باباحسيني
راهنمای موزه (98/05/20) 2+1     زارعي- كاظمي- پيرحسينلو
راهنمای موزه (98/05/21) 1     برهمن
راهنمای موزه (98/05/25) 1+1     سرمدي-مرادي
راهنمای  گردشگری فرهنگی (99/05/27) 1     اكبر پاكرو
راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/21) 1     ارجمند مقدم
راهنماي عمومي گردشگري   1 98/09/07 جلال نجاري
راهنماي عمومي گردشگري   1 98/11/03 سرمدي
                   
17 نشان بر تر راهنمای عمومی  گردشگری(99/05/07) 1     99/08/25 11:30 مرکز 8 محمود قدمگاهي
                   
18 نگین آفاق ایرانیان راهنمای  گردشگری سلامت(99/04/26) 3     99/08/25 11:30 مرکز 8 مشعوف- موسويان تازه آبادي- نصراللهي
راهنمای  گردشگری سلامت(99/05/04) 1     امامي راد
راهنمای  گردشگری سلامت(99/05/29) 1     پرهيزكاري
راهنمای  گردشگری سلامت   1 98/09/25 دلداري
راهنمای  گردشگری فرهنگی (99/04/26) 2     ميرنژاد- نصراللهي
راهنمای طبیعت گردی (99/04/26) 5     جيريائي- خضوعي- فرحي پور- پرهيزكاري- كلانتريان
راهنمای طبیعت گردی (99/05/29) 1+1+1     پيردهقان- زينلي- سمرقندي
راهنمای طبیعت گردی   1 98/11/03 عصار
راهنمای محلی (98/04/26) 4     99/08/26 08:30 جيريائي- خضوعي- روشني- كلانتريان
راهنمای محلی (98/05/07) 1     هجير
راهنمای موزه (98/04/26) 1     اخلاقي راسته
راهنمای موزه (98/05/04) 1     خضوعي
راهنمای موزه (98/05/19) 1+1+1     هجير- رزم پوش- خالدي
راهنمای موزه (98/05/29) 1+2     جيريائي- دريكوندي- نجفي
راهنمای عمومی  گردشگری   1 98/10/01 دلداري
                   
19 نیاوران راهنمای طبیعت گردی (99/05/07) 1     99/08/26 10:00 مرکز 8 موسوي پور
راهنماي محلي (98/11/03) 3     بهراد بياتي- عصرمهدوي- نوري زاده
راهنمای محلی (98/05/05) 1     منيرالسادات حسيني
راهنمای محلی (98/05/07) 1     موسوي پور
راهنمای محلی (98/05/14) 1     صادقي منفرد
راهنماي محلي   1 98/11/03 عصر مهدوي
راهنماي محلي   1 99/03/22 ماهي صفت
راهنمای موزه (98/04/31) 1     علي محمدي
راهنمای موزه (98/05/14) 1+1+1+1+1     رامشك-رجبي- شيرزادي-رئوف گمار-گودرزي
راهنمای عمومی  گردشگری   1 99/03/22 ماهي صفت
                   
20 نيكان آريا راهنماي موز ه   1+1 98/09/07 99/08/26 11:30 مرکز 8 رحيمي كلياني- رحمتي
راهنماي گردشگري فرهنگي   1 98/09/07 خامي زاده
راهنمای عمومی  گردشگری   1 98/07/08 رحيمي كلياني
راهنمای عمومی  گردشگری   1 98/07/10 سهرابي
راهنماي گردشگري سلامت (98/11/03) 2     رحمتي- رحيمي كلياني
راهنماي طبيعت گردي (98/11/03) 1     سبحاني فر
                   
21 نيكوروش راهنمای عمومی  گردشگری   1 98/11/03 99/08/26 11:30 مرکز 8 صالحي
                   
22 ویژگان راهنمای طبیعت گردی (99/04/31) 1     99/08/26 11:30 مرکز 8 علي رحمتي
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 22317 | بازديدکنندگان امروز: 856 | کل بازديدکنندگان: 1751726 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6875 ثانيه