موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی آذرماه 98 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  الکترونیکی آذرماه 1398
 نام رشته :  هتلداری و گردشگری   
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم  راهنمای گردشگری(98/09/05) 1     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی   1   مهدی گل بیدی
                   
2 آریا تهران 2 راهنمای محلی(98/09/20) 2     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/09/03) 1      
راهنمای موزه (98/09/04) 1      
                   
3 آینده درخشان راهنمای موزه (98/09/18) 1     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
                   
4 پردازشگران پارسی  راهنمای عمومی گردشگری (98/09/13) 1     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی (98/09/20) 1      
                   
5 پیشکسوتان  راهنمای محلی (98/09/17) 1+1     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی (98/09/19) 1      
راهنمای محلی (98/09/23) 1      
راهنمای  موزه (98/09/17) 1      
راهنمای  موزه (98/09/18) 1      
راهنمای  موزه (98/09/20) 1      
راهنمای  موزه   1 (98/05/31) آّیلین معماری
راهنمای عمومی گردشگری(98/09/02) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(98/09/13) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(98/09/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(98/09/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 (98/05/31) آّیلین معماری
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (98/09/17) 2      
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (98/09/18) 1      
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (98/09/20) 1      
                   
6 تدبیرگران  راهنمای محلی (98/09/20) 1     1398/11/19 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای عمومی گردشگری (98/09/02) 1+2      
راهنمای عمومی گردشگری (98/09/03) 2+1      
راهنمای عمومی گردشگری (98/09/24) 1      
راهنمای طبیعت گردی (98/09/05) 1      
راهنمای طبیعت گردی (98/09/20) 2      
راهنمای طبیعت گردی (98/09/25) 1      
راهنمای گردشگری سلامت (98/09/20) 1+1      
راهنمای موزه (98/09/02) 1+1      
راهنمای موزه (98/09/03) 1+1      
راهنمای گردشگری فرهنگی (98/09/03) 1      
                   
7  تهران پایتخت  راهنمای طبیعت گردی (98/09/05) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
 راهنمای محلی (98/09/05) 2      
                   
8 سامان آفرین  راهنمای محلی (98/09/18) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی    1 (98/06/28) دل آرام صنعت گر
                   
9 سپهرآفرین   راهنمای عمومی گردشگری (98/09/02) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
                   
10  علم پرور راهنمای محلی (98/09/02) 3     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی (98/09/03) 1      
راهنمای محلی (98/09/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (98/09/04) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (98/09/13) 1      
راهنمای موزه (98/09/03) 2      
راهنمای  طبیعت گردی (98/09/05) 2      
راهنمای  طبیعت گردی (98/09/16) 1      
                   
11 علوم هانی  راهنمای طبیعت گردی (98/09/03) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی (98/09/20) 1      
راهنمای موزه (98/09/03) 3      
راهنمای موزه (98/09/20) 1      
                   
12 علوی ایران   راهنمای طبیعت گردی (98/09/11) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/19) 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی  (98/09/17) 1      
راهنمای موزه (98/09/06) 1      
راهنمای  عمومی گردشگری(98/09/06) 2      
راهنمای محلی   1 (98/04/27) مجید حاجی بیگلو
                   
13 کانون دانش  راهنمای طبیعت گردی (98/09/06) 1     1398/11/23 11:30 مرکز سنجش  
راهنمای طبیعت گردی   1 (98/04/27) سیروس بخشی 
راهنمای طبیعت گردی   1 (98/07/17) مهدی واحدی هفته
راهنمای موزه (98/09/13) 1      
راهنمای محلی (98/9/03) 1      
راهنمای محلی   1 (98/05/31) ربابه صادقی
راهنمای محلی   1 (98/06/28) محبوبه عارضی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 (98/04/27) علیرضا لاله
راهنمای عمومی گردشگری   1 (98/05/31) ربابه صادقی
                   
14 مجتمع فنی ایرانیان  منادی توسعه   راهنمای محلی (98/09/03) 1     1398/11/26 08:30 مرکز سنجش  
 راهنمای محلی (98/09/05) 1      
 راهنمای محلی (98/09/06) 1      
 راهنمای محلی (98/09/27) 1+1      
ر اهنمای عمومی گردشگری (98/09/18) 1      
ر اهنمای عمومی گردشگری (98/09/19) 1      
ر اهنمای عمومی گردشگری (98/09/20) 1      
ر اهنمای عمومی گردشگری (98/09/27) 1+1      
ر اهنمای گردشگری فرهنگی   1 (98/05/31) محمد ایزدفر
راهنمای موزه (98/09/06) 1      
راهنمای موزه (98/09/18) 1      
راهنمای موزه (98/09/19) 1      
راهنمای موزه (98/09/27) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی (98/09/25) 1+1      
                   
15 نگین آفاق ایرانیان  راهنمای موزه (98/09/10) 1     1398/11/26 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه (98/09/25) 1      
راهنمای موزه (98/08/02) 1      
راهنمای موزه    1 (98/07/08) مهدی اسدی
راهنمای گردشگری سلامت (98/09/10) 1      
راهنمای گردشگری سلامت (98/09/25) 1+2      
راهنمای گردشگری فرهنگی (98/09/10) 1      
راهنمای محلی (98/09/25) 1      
راهنمای طبیعت گردی (98/09/02) 2      
                   
16 نیاوران  راهنمای محلی(98/09/16) 1     1398/11/26 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای محلی(98/09/20) 1      
راهنمای محلی(98/09/25) 1      
راهنمای موزه(98/09/27) 1      
راهنمای موزه(98/08/02) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/13) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/16) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/18) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/20) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی   1+1 (98/05/31) علی مرادی- امیر جعفری
راهنمای عمومی گردشگری   1+1 (98/06/28) علی مرادی- فربد علی محمدی
                   
17 ویژگان راهنمای محلی(98/09/27) 1     1398/11/26 08:30 مرکز سنجش  
راهنمای موزه(98/09/16) 1+1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/02) 1      
 راهنمای طبیعت گردی (98/09/27) 1      
 راهنمای  عمومی گردشگری(8/09/02) 1      
 راهنمای  عمومی گردشگری(8/09/03) 1      
 راهنمای  عمومی گردشگری(8/09/19) 1      
راهنمای  گردشگری  فرهنگی (98/09/16) 2      
راهنمای  گردشگری  فرهنگی (98/09/20) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 250 | بازديدکنندگان امروز: 175 | کل بازديدکنندگان: 1614539 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3125 ثانيه