موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون آنلاین و هماهنگ 1 اسفند تا 30 اسفند > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی 1 اسفند تا 30 اسفند1398                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/25) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/10/30) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (1397/10/23) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (1397/10/30) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی فرهنگی(1397/12/05) 2     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی فرهنگی(1397/12/14) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی فرهنگی(1397/12/21) 5     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی سلامت (1397/12/20) 2     16/02/98 10:00 مرکز5  
                   
2 آینده درخشان  راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/13) 4     16/02/98 10:00 مرکز5  
                   
3 پردازشگران پارسی راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم  (1397/12/05) 1+1     16/02/98 10:00 مرکز5  
               
                   
4 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/07) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/08) 2     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/10) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی    1 (1397/08/19) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی    1 (1397/08/12) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/06) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/01) 1+1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/08) 3     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/12) 2     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/10) 3     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  1    (1397/08/22) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  1    (1397/08/13) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/07) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/13) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/10) 5     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی   1  (1397/08/20) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/08) 3     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/14) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/08) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/01) 1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/07) 1+1     16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم   1  (1397/08/28) 16/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم   1 (1397/08/07) 16/02/98 10:00 مرکز5  
                   
5 تهران پابتخت راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/01) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/11) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/08) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/21) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/18) 1+1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/22) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
                   
6 موسسه خدمات علمی اموزشی رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/10) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/13) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/10) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/13) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/13) 1+1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/18) 1+1     17/02/98 10:00 مرکز5  
                   
7 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/15) 2     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه   1 (1397/07/01) 17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/10) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/19) 4     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/21) 3     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/20) 1+1     17/02/98 10:00 مرکز5  
                   
                   
9 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری  (1397/12/08) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/21) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 1     17/02/98 10:00 مرکز5  
                   
10 علوم هانی راهنمای محلی (1397/12/10) 6     17/02/98 10:00 مرکز5  
                   
11 علوی ایران راهنمای موزه  (1397/12/08) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/14) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/10) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/10) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/10) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/20) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
12 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/12) 1+1+1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/12) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/08) 3     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/15) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/13) 1+1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/12) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/06) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/07) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/13) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/20) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت (1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/18) 2     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی  (1397/12/19) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/21) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/19) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی     1 1397/08/21) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم   1 1397/08/13) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/08/15) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 1397/08/19) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی     1 1397/08/01) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 1397/08/02) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 1397/10/14) 17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم   1 1397/07/22) 17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
13 کانون دانش راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/08) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/01) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/10) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/05) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/10) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/18) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/21) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
14 مجتمع فنی ایرانیان توسعه راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/08) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/14) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/15) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/12) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/05) 2     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/04) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/05) 5     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/06) 1+1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/04) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/05) 3     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/11) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/12) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/12) 1+1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/15) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/11) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/15) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری فرهنگی  (1397/12/18) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/19) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/12/18) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/22) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/19) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/20) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/19) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/20) 1+2     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/18) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
                   
15 نشان برتر راهنمای موزه (1397/12/01) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/12) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/14) 1+1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/10) 2     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/11) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری وفرهنگی (1397/12/10) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/06) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/10) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/10) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/18) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/20) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/10) 1     18/02/98 10:00 مرکز5  
                   
16 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/14) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/01) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/15) 2     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/11) 2     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/15) 2     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/12) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/05) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/15) 3     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/08) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/15) 1+3+1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/06) 1+1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/15) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/15) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/18) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/19) 1+1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/18) 3     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/22) 2     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/20) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/22) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/18) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 4     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت (1397/12/18) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 1+1     18/02/98 11:30 مرکز5  
                   
17 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/01) 3     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/11) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1397/12/15) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/04) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/01) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/05) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
متصدی البسه درهتل (1397/12/10) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/01) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/21) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/21) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/21) 3     18/02/98 11:30 مرکز5  
اتاق دار هتل (1397/12/22) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
                   
18 ویژگان راهنمای موزه (1397/12/13) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/12/08) 2     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1397/12/15) 1+1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/12/22) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1397/12/18) 1     18/02/98 11:30 مرکز5  
                   
                   
19 نیاوران راهنمای محلی (1397/12/06) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/18) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
20 پارت راهنمای موزه (1397/12/21) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
21 پیشکسوتان راهنمای محلی (1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
22 دورنما راهنمای عمومی گردشگری (1397/12/22) 1     17/02/98 11:30 مرکز5  
                   
: آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی
میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل
مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی
تلفن : 55346300  -  55346340
بازديدکنندگان اين صفحه: 375 | بازديدکنندگان امروز: 233 | کل بازديدکنندگان: 1512216 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6406 ثانيه