موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیک و هماهنگ تا 10 آبان >  هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 10 آبان  1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/05/10) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/23) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/08/2) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/23) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
                   
2 پردازشگرن پارسی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/07/21) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/08/2) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
                   
3 تدبیرگران 2  راهنمای موزه   1  (1397/04/26) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/08/7) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/06/6) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/6/4) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/5/14) 97/10/26 08:30 مرکز5  
                   
4 تدبیرگران راهنمای موزه   5+1 (1397/04/27)   97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 (1397/05/7) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 (1397/05/28) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 (1397/08/7) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/3) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1+1+2 (1397/05/9) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/16) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/17) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/05/22) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/21) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/7) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/05/24) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1397/06/7) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/24) 1+1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/6) 1+1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/05/06) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/06/03) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/06/04) 97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/22)   1   97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/24)   1+1   97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/06)   1   97/10/26 08:30 مرکز5  
    ر               
5 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/24) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/5)  1     97/10/26 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/07/25) 1     97/10/26 08:30 مرکز5  
                   
7 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/02/19) 97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی گردشگری    1 (1397/02/31) 97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/30) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/30) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/21) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/08/7) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
                   
8 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/21) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/23) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/07/21) 2     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/23) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
                   
9 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/22) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/23) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/7/29)  1     97/10/26 10:00 مرکز5  
                   
10 سرو جاویدان  راهنمای زبان تخصصی (1397/07/30) 1     97/10/26 10:00 مرکز5  
                   
11 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/11) 97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/06/03) 97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه    1 (1397/04/13) 97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/07/22) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/08/2) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه  (1397/08/7) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/4/10)  97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/4/19)  97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/06/04)  97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/22) 1+1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/25) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/08/2) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری سلامت    (1397/07/22) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری سلامت    (1397/08/5) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری سلامت    (1397/08/7) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری سلامت       1 (1397/06/04)  97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/22) 1+1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/22) 1     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/1) 2     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/2) 2     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/6) 2     97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی   1 1397/06/10 97/10/26 11:30 مرکز5  
راهنمای محلی   1 1397/05/29 97/10/26 11:30 مرکز5  
                   
12 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/21) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/23) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/6) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/21) 2     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/22) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/23) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/1) 2     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/7) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
                   
12 کانون دانش راهنمای گردشگری سلامت    (1397/08/2) 2     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/7) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1+1 (1397/04/26) 97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی    1 (1397/04/11) 97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه   1 (1397/04/16) 97/10/29 08:30 مرکز5  
                   
13 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/21) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/25) 1+1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/21) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/22) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/29) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/07/24) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای محلی (1397/08/6) 1+1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/25) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/21) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/22) 1     97/10/29 08:30 مرکز5  
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/25) 2     97/10/29 08:30 مرکز5  
                   
14 نیکو روش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)      1 (1397/05/28) 97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/22) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای محلی(1397/08/1) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/8/5) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
                   
15 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/21) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/21) 4     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/22) 2     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/21) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/30) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/28) 7     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/30) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
                   
16 نشان برتر راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/23) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/2) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/08/6) 1+1     97/10/29 10:00 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/23) 1+1     97/10/29 10:00 مرکز5  
  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/30) 1     97/10/29 10:00 مرکز5  
                   
17 ویژگان راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/30) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای موزه (1397/7/30) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/21) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/30) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/08/1) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/08/2) 2     97/10/29 11:30 مرکز5  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/08/7) 1     97/10/29 11:30 مرکز5  
                   
18 بروز رسانی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1 (1397/01/16) 97/10/29 11:30 مرکز5 سپیده ثابت قدم
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/01/16) 97/10/29 11:30 مرکز5 سپیده ثابت قدم
راهنمای موزه   1 (1397/01/16) 97/10/29 11:30 مرکز5 سپیده ثابت قدم
مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی   1 (1397/01/16) 97/10/29 11:30 مرکز5 روشنک پرویزی
                   
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 360 | بازديدکنندگان امروز: 153 | کل بازديدکنندگان: 1251734 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2500 ثانيه