موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون الکترونیک و هماهنگ تا 20 مهرماه 1397 > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

 

تلفن : 55346300  -  55346340

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 20 مهر  1397                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                         
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات  
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری  
تعداد تاریخ آزمون کتبی  
1 اندیشه ماندگار راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/07/14) 1     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
                     
2 پردازشگرن پارسی راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/10) 1     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
                     
3 تدبیرگران 2  راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/11) 2     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/1) 2     97/09/13 10:00    
راهنمای موزه (1397/07/1) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/1)  1     97/09/13 10:00    
                     
4 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/1) 1     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/11)   1     97/09/13 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/1)   1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/11) 1+1+1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/3) 1+1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/10) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/1) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/4) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/17) 1     97/09/13 10:00    
    راهنمای موزه (1397/4/16) 1     97/09/13 10:00    
    راهنمای موزه (1397/07/14) 1     97/09/13 10:00    
    ر                 
5 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری  (1397/07/10) 1     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/15)  1     97/09/13 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/16)  1     97/09/13 10:00    
راهنمای موزه (1397/07/17) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/04/20) 1     97/09/13 10:00    
                     
6 دورنما راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1397/2/4)  97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای محلی (1397/07/11) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/24) 97/09/13 10:00    
                     
7 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/8) 1     97/09/13 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/05/10 97/09/13 10:00    
راهنمای موزه     1 1397/04/26 97/09/13 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 1397/05/14 97/09/13 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 1397/04/06 97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/15) 1     97/09/13 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/16) 1     97/09/13 10:00    
                     
8 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/10) 1     97/09/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
                     
9 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/17) 1     97/09/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/7/15)  1     97/09/13 11:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/7/16)  1     97/09/13 11:30    
راهنمای موزه  (1397/07/1) 1     97/09/13 11:30    
                     
10 سپهر آفرین راهنمای محلی (1397/07/7) 1     97/09/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
                     
11 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/14) 1     97/09/14 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/14) 1     97/09/14 08:30    
راهنمای گردشگری  فرهنگی  (1397/07/15) 2     97/09/14 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/7/10)  1     97/09/14 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/15)  1     97/09/14 08:30    
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/07/15) 1     97/09/14 08:30    
راهنمای موزه  (1397/07/10) 1+1+1+1     97/09/14 08:30    
                     
12 کانون دانش راهنمای گردشگری سلامت    (1397/07/17) 1     97/09/14 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای گردشگری سلامت    (1397/07/9) 1     97/09/14 08:30    
راهنمای گردشگری سلامت    (1397/07/8) 3     97/09/14 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/9)  1     97/09/14 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)(1397/07/11)  1     97/09/14 08:30    
راهنمای محلی (1397/07/18) 1     97/09/14 08:30    
راهنمای محلی (1397/07/3) 1     97/09/14 08:30    
                     
13 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/10) 1     97/09/14 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای موزه     1 (1397/02/10) 97/09/14 10:00    
راهنمای موزه     1 (1397/04/20) 97/09/14 10:00    
راهنمای موزه (1397/7/4) 1     97/09/14 10:00    
راهنمای موزه (1397/7/10) 1     97/09/14 10:00    
راهنمای موزه     1 (1397/02/22) 97/09/14 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/02/30) 97/09/14 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/04/16) 97/09/14 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/03/2) 97/09/14 10:00    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 (1397/04/10) 97/09/14 10:00    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/03/5) 97/09/14 10:00    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/04/12) 97/09/14 10:00    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/02/22) 97/09/14 10:00    
راهنمای محلی    1 (1397/03/20) 97/09/14 10:00    
راهنمای محلی (1397/07/10) 1     97/09/14 10:00    
راهنمای محلی (1397/7/3) 1     97/09/14 10:00    
راهنمای محلی (1397/7/2) 4     97/09/14 10:00    
                     
14 نشان برتر راهنمای موزه (1397/7/10) 1     97/09/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
                     
15 نگین آفاق ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/15) 1     97/09/14 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/7) 1     97/09/14 11:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   (1397/07/4) 1     97/09/14 11:30    
راهنمای محلی    2 (1397/06/21) 97/09/14 11:30    
راهنمای گردشگری فرهنگی  (1397/07/4) 1     97/09/14 11:30    
                     
16 نیکوروش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)  (1397/07/15) 1     97/09/17 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/02/19) 97/09/17 08:30    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/03/20) 97/09/17 08:30    
راهنمای عمومی گردشگری     1  (1397/03/19) 97/09/17 08:30    
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/09/11) 97/09/17 08:30    
راهنمای موزه   1  (1397/03/1)   97/09/17 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1  (1397/02/10) 97/09/17 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1  (1397/03/30) 97/09/17 08:30    
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)     1 (1397/09/11) 97/09/17 08:30    
متصدی طبقات در  هتل   1 (1397/04/26) 97/09/17 08:30    
کارمند پذیره (فرانت افیس)   1 (1397/04/31) 97/09/17 08:30    
                     
17 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1397/07/10) 2     97/09/13 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروت    
راهنمای محلی(1397/07/10) 1     97/09/13 11:30    
                     

بازديدکنندگان اين صفحه: 491 | بازديدکنندگان امروز: 693 | کل بازديدکنندگان: 1283939 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2969 ثانيه