موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی تا 10 شهریور 1397 > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

 برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

 

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 10 شهریور   1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/23) 5     97/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 اندیشه ماندگار راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 1397/1/26 97/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 پارت راهنمای محلی (1397/05/17) 1     97/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 پردازشگرن پارسی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/30) 1     97/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/20) 1     97/7/15 08:30  
                   
5 تدبیرگران  راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/17) 1     97/7/15 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/21) 2+1+1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/22) 1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/23) 1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/24) 1+1+1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/28) 1+1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/04) 1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/07) 1     97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/01/29 97/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/2/04 97/7/15 09:00  
راهنمای محلی (1397/05/21) 3     97/7/15 09:30  
راهنمای محلی (1397/05/28) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای محلی (1397/06/03) 1+3     97/7/15 09:30  
راهنمای محلی (1397/06/04) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای محلی (1397/06/06) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای موزه     (1397/05/28) 1+1     97/7/15 09:30  
راهنمای موزه     (1397/06/04) 1+1     97/7/15 09:30  
راهنمای موزه       1 1397/01/29 97/7/15 09:30  
راهنمای موزه       1 1397/02/03 97/7/15 09:30  
راهنمای موزه       1 1397/02/04 97/7/15 09:30  
راهنمای موزه       1 1397/02/18 97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/16) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/17) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/21) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/22) 2     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/27) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/06/05) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/06/06) 1     97/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی        1 1397/02/18 97/7/15 09:30  
                   
6 تدبیرگران 2  راهنمای طبیعت گردی (1397/06/04) 1     97/7/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/06/06) 1   97/7/15 10:00  
راهنمای محلی (1397/06/04) 1     97/7/15 10:00  
راهنمای محلی       4 1397/02/18 97/7/15 10:00  
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (1397/05/27) 1     97/7/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/06/04) 2     97/7/15 10:00  
راهنمای طبیعت گردی        1 1397/01/28 97/7/15 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/02/03 97/7/15 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/2/4 97/7/15 10:00  
                   
8 دورنما راهنمای موزه     (1397/03/09) 1     97/7/15 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 راه خودرو راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/23) 1   97/7/15 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/30) 3     97/7/15 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     (1397/06/07) 1     97/7/15 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/06/10) 1   97/7/15 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/23) 1        97/7/15 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/28) 1   97/7/15 10:30  
                   
10 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی     (1397/05/23) 1     97/7/15 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     (1397/06/10) 1     97/7/15 10:30  
راهنمای موزه     (1397/05/23) 1     97/7/15 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/23) 1+1     97/7/15 10:30  
                   
11 سامان آفرین راهنمای محلی (1397/05/23) 1     97/7/15 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/28) 1     97/7/15 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری فرهنگی  (1397/05/29) 1     97/7/15 10:30  
راهنمای موزه     1 1397/02/05 97/7/15 10:30  
                   
12 سرو جاویدان راهنمای زبان تخصصی گردشگری (1397/05/20) 1     97/7/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
13 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/20) 2     97/7/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/29) 1   97/7/16 08:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/03) 1   97/7/16 08:30
راهنمای محلی (1397/05/16) 2   97/7/16 08:30
راهنمای محلی (1397/05/17) 3     97/7/16 08:30
راهنمای محلی (1397/05/29) 1+1+1     97/7/16 08:30
راهنمای محلی (1397/06/04) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای محلی (1397/06/10) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای موزه  (1397/05/17) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای موزه  (1397/05/20) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای موزه  (1397/05/22) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای موزه  (1397/06/03) 1     97/7/16 08:30  
راهنمای موزه  (1397/06/04) 1+1     97/7/16 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/06/04) 1   97/7/16 09:00  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/05/20) 1   97/7/16 09:00  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/05/29) 1     97/7/16 09:00  
راهنمای گردشگری سلامت  (1397/06/04) 1+1     97/7/16 09:00  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1397/05/20) 1     97/7/16 09:00  
راهنمای گردشگری  فرهنگی (1397/05/24) 1     97/7/16 09:00  
                   
14 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (1397/05/21) 1+1     97/7/15 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/06/03) 1   97/7/15 11:00  
راهنمای موزه  (1397/05/21) 1     97/7/15 11:00  
راهنمای موزه  (1397/05/28) 1     97/7/15 11:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/21) 1     97/7/15 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/17) 1     97/7/15 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/21) 1+1+1+1     97/7/15 11:00  
                   
15 کانون دانش راهنمای محلی (1397/06/10) 1     97/7/15 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/27) 2     97/7/16 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/06/10) 1     97/7/16 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/20) 4+1   97/7/16 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/21) 1   97/7/16 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/27) 1   97/7/16 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/10) 1   97/7/16 09:30  
راهنمای محلی (1397/06/04) 1     97/7/16 09:30  
راهنمای محلی    1 (1396/12/08 97/7/16 09:30  
راهنمای موزه  (1397/05/24) 1     97/7/16 09:30  
راهنمای موزه  (1397/06/04) 1+1     97/7/16 09:30  
راهنمای موزه  (1397/06/06) 1     97/7/16 09:30  
راهنمای موزه     1 1396/12/20 97/7/16 09:30  
                   
17 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/06/07) 2+5+2     97/7/16 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/06/10) 1+1+1     97/7/16 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/22) 1     97/7/16 10:00  
راهنمای محلی (1397/05/28) 2     97/7/16 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/06/05) 1     97/7/16 10:00  
                   
  نگین آفاق ایرانیان راهنمای موزه  (1397/05/20) 1     97/7/16 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
18 راهنمای موزه  (1397/06/06) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای موزه  (1397/06/07) 7     97/7/16 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/20) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/29) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/06/10) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/20) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/29) 1   97/7/16 10:30  
راهنمای محلی (1397/05/30) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای محلی (1397/06/04) 1     97/7/16 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/28) 1   97/7/16 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/05/30) 3     97/7/16 10:30  
                   
19 نیکوروش راهنمای محلی (1397/05/22) 1     97/7/16 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/27) 9+6     97/7/16 11:00  
راهنمای محلی (1397/05/28) 1+1     97/7/16 11:00  
راهنمای محلی (1397/06/03) 1     97/7/16 11:00  
راهنمای محلی (1397/06/07) 2     97/7/16 11:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/28) 1     97/7/16 11:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/06/07) 1     97/7/16 11:00  
                   
20 ویژگان راهنمای موزه  (1397/06/07) 1     97/7/15 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای گردشگری فرهنگی   (1397/05/30) 2     97/7/15 11:00  
بازديدکنندگان اين صفحه: 542 | بازديدکنندگان امروز: 894 | کل بازديدکنندگان: 1500555 | بازديدکنندگان آنلاین: 8 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3906 ثانيه