موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > لیست های ارسالی جهت هماهنگی آزمونهای عملی > آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 15 مرداد 1397 > هتلداری و گردشگری   تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 15 مرداد   1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 4         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/23) 3         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/07) 1          
                   
3 پارت راهنمای موزه     (1397/04/30) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/14) 1          
                   
4 پردازشگرن پارسی راهنمای محلی (1397/05/02) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                 
                   
5 تدبیرگران  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/08) 6         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/09) 1+2+1+2          
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/13) 1          
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/05/14) 1+1          
راهنمای موزه     (1397/04/23) 1          
راهنمای موزه     (1397/04/24) 1          
راهنمای موزه     (1397/04/25) 1          
راهنمای موزه     (1397/04/27) 8+10          
راهنمای موزه     (1397/05/06) 1          
راهنمای موزه     (1397/05/07) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/23) 2          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/25) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/02) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/03) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/06) 2          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/07) 1+1+1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/08) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 2          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 1          
راهنمای محلی (1397/05/02) 1          
راهنمای محلی (1397/05/06) 1          
راهنمای محلی (1397/05/13) 1          
راهنمای محلی (1397/05/14) 1+1          
                   
6 تدبیرگران 2  راهنمای طبیعت گردی (1397/04/24) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/02) 1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/13) 3          
راهنمای محلی (1397/04/23) 1          
راهنمای محلی (1397/04/26) 1          
راهنمای محلی (1397/05/14) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/02) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1          
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (1397/05/03) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/10) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/15) 1          
                   
8 دورنما راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/24) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/31) 1          
                   
9 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/01) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/07) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/10) 2+1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/31) 1+1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/07) 1+1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/09) 1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/14) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/23) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/30) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1          
راهنمای محلی (1397/04/25) 1          
                   
10 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1397/04/30) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/31) 1          
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/26) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1          
                   
11 سامان آفرین راهنمای محلی (1397/04/24) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/09) 1          
راهنمای محلی (1397/05/13) 1          
راهنمای محلی (1397/05/14) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/24) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/14) 1          
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/14) 1          
                   
12 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/31) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/05/07) 1          
                   
13 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/25) 3+2         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/01) 1          
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/15) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/25) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/27) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/30) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/15) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/01) 2          
راهنمای موزه  (1397/05/15) 1          
راهنمای محلی (1397/05/15) 1+1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1+2          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/30) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+1          
                   
14 علوی ایران راهنمای موزه  (1397/03/22) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/24) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/26) 1+1          
راهنمای محلی (1397/04/24) 1          
راهنمای محلی (1397/05/09) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/26) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/09) 1            
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/26) 1            
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 1            
                   
15 کانون دانش راهنمای محلی (1397/04/23) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/26) 1+1          
راهنمای محلی (1397/04/31) 1            
راهنمای موزه  (1397/04/23) 1            
                   
16 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/27) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/06) 1          
راهنمای محلی (1397/04/20) 1          
راهنمای محلی (1397/05/06) 1          
راهنمای محلی (1397/05/10) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/20) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/06) 1          
راهنمای موزه     1 1397/01/29      
راهنمای موزه     1 1397/02/29      
                   
17 نشان برتر راهنمای محلی (1397/04/27) 2         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/05/06) 1+1+1+5          
راهنمای محلی (1397/05/13) 3          
راهنمای محلی (1397/05/14) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/27) 1+1          
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/26) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/01) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/06) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/09) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/14) 1          
                   
18 نگین آفاق ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 2         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/12/06      
راهنما ی گردشگری فرهنگی (1397/04/26) 1          
راهنما ی گردشگری فرهنگی (1397/05/10) 1          
راهنمای موزه  (1397/04/31) 6          
راهنمای موزه     1 1397/02/16      
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/01) 3          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/10) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+5          
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/12/19      
راهنمای محلی (1397/04/30) 1          
راهنمای محلی (1397/05/06) 1          
راهنمای محلی (1397/05/10) 4          
    راهنمای محلی   1 1397/02/01        
                   
19 نیکوروش راهنمای موزه  (1397/04/23) 1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/31) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/07) 1          
راهنمای موزه  (1397/05/13) 1+1          
راهنمای موزه     1 1396/12/14      
راهنمای موزه     1 1396/12/23      
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/25) 1          
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/23) 2          
    متصدی طبقات در هتل  (1397/04/26) 1            
    کارمند پذیره ( فرانت افیس )   (1397/04/31) 1            
                   
20 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1397/05/09) 1+1         مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/05/15) 1          
راهنمای طبیعت گردی  (1397/05/15) 1+1+1+3          
راهنمای موزه  (1397/04/30) 6+1          
راهنمای محلی (1397/05/15) 1          
بازديدکنندگان اين صفحه: 627 | بازديدکنندگان امروز: 210 | کل بازديدکنندگان: 1635819 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3438 ثانيه