موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون هماهنگ مرحله اول و دوم و الکترونیکی تا 20 تیر 1397 > هتلداری و گردشگری  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 20 تیر  1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای محلی (1397/04/10) 1     97/6/10 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه     (1397/04/12) 1     97/6/10 8:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/17) 1     97/6/10 8:30  
                   
2 آرمان روشن راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/06) 1     97/6/10 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 اندیشه ماندگار راهنمای محلی (1397/04/17) 1     97/6/10 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 آینده درخشان راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/02) 2     97/6/10 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه     (1397/04/12) 3     97/6/10 8:30  
                   
5 پارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/10) 1     97/6/10 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)    1 1396/12/07 97/6/10 8:30  
                   
6 پردازشگران پارسی راهنمای محلی (1397/04/5) 1     97/6/10 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/10) 1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/06) 1     97/6/10 9:00  
                   
7 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/10) 1     97/6/10 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه     (1397/04/12) 1     97/6/10 9:00  
                   
                   
8 تدبیرگران  راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/02) 1     97/6/10 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/04) 1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/09) 1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/10) 1+1+1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/12) 1+1+1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/16) 1+1     97/6/10 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/04/20) 1     97/6/10 9:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/06) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/09) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/12) 1+2     97/6/10 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/20) 1+1     97/6/10 9:30  
راهنمای محلی  (1397/02/30) 4     97/6/10 9:30  
راهنمای محلی  (1397/04/02) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای محلی  (1397/04/12) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/02) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/04) 1+1     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/05) 2     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/09) 3     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/16) 1+1     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/17) 1     97/6/10 9:30  
راهنمای موزه     (1397/04/20) 1     97/6/10 9:30  
                   
9 تدبیرگران 2  راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/12) 1     97/6/10 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/13) 1   97/6/10 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/16) 1     97/6/10 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/02) 1     97/6/10 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/13) 1   97/6/10 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/20) 1     97/6/10 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/02) 1+1+1     97/6/10 10:30  
راهنمای محلی (1397/04/03) 1     97/6/10 10:30  
راهنمای محلی (1397/04/04) 1     97/6/10 10:30  
راهنمای محلی (1397/04/12) 1     97/6/10 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/05) 4+6     97/6/10 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/11) 1     97/6/10 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/12) 1     97/6/10 10:30  
راهنمای موزه  (1397/04/20) 1+1     97/6/10 10:30  
                   
10 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/06) 1     97/6/11 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/10) 1     97/6/11 8:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/10) 3     97/6/11 8:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/11) 1     97/6/11 8:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/20) 1     97/6/11 8:30  
راهنمای موزه  (1397/04/03) 3     97/6/11 8:30  
راهنمای موزه  (1397/04/11) 1     97/6/11 8:30  
راهنمای محلی (1397/04/04) 1     97/6/11 8:30  
راهنمای محلی    1  (1396/12/15) 97/6/11 8:30  
راهنمای محلی    1  (1396/12/19) 97/6/11 8:30  
                   
11 دورنما راهنمای موزه  (1397/04/02) 1     97/6/11 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه    1 1396/12/20 97/6/11 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/12) 1     97/6/11 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/19) 1     97/6/11 9:00  
                   
12 راه خودرو راهنمای موزه  (1397/04/03) 1   97/6/11 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/16) 4     97/6/11 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/05) 1     97/6/11 9:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/04/06) 1   97/6/11 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/02) 1        97/6/11 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/04) 1+1   97/6/11 9:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/11) 1     97/6/11 9:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/17) 1     97/6/11 9:00  
                   
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/10) 1     97/6/11 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/16) 1     97/6/11 9:30  
راهنمای محلی (1397/04/10) 1     97/6/11 9:30  
                   
14 سامان آفرین راهنمای محلی (1397/04/10) 1     97/6/11 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/12) 1     97/6/11 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/12) 1     97/6/11 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/02/02 97/6/11 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/02/9 97/6/11 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1397/02/10 97/6/11 9:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 1397/01/28 97/6/11 9:30  
                   
15 سپهرآفرین راهنمای محلی (1397/04/16) 2     97/6/11 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 علم پرور راهنمای محلی (1397/04/04) 1     97/6/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/04/10) 1   97/6/11 10:00
راهنمای محلی (1397/04/16) 2     97/6/11 10:00
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/04) 1+1     97/6/11 10:00
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/11) 2+1     97/6/11 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/13) 1+1     97/6/11 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/19) 1     97/6/11 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/13) 1+1     97/6/11 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/19) 1     97/6/11 10:00  
راهنمای موزه     1 (1396/12/03) 97/6/11 10:00  
راهنمای موزه     3 (1396/12/18) 97/6/11 10:00  
راهنمای موزه     1 (1396/12/19) 97/6/11 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/19) 1+1   97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/04) 2   97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/05) 1   97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/06) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/10) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/12) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/13) 2     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/19) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/20) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/12/06) 97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/12/07) 97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/12/21) 97/6/11 10:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/12/23) 97/6/11 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/03) 5+1     97/6/11 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/11) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/12) 1     97/6/11 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/13) 1+1     97/6/11 10:30  
راهنمای گردشگری سلامت   (1397/04/16) 1     97/6/11 10:30  
                   
17 علوی ایران راهنمای موزه  (1397/04/02) 1     97/6/12 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/20) 1   97/6/12 8:30  
راهنمای موزه    1 (1396/11/15) 97/6/12 8:30  
راهنمای موزه    1 (1396/12/18) 97/6/12 8:30  
راهنمای محلی (1397/04/20) 1     97/6/12 8:30  
راهنمای محلی    3+1 (1396/11/08) 97/6/12 8:30  
راهنمای محلی    1+1 (1396/12/15) 97/6/12 8:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/20) 1     97/6/12 8:30  
                   
18 کانون دانش راهنمای موزه  (1397/04/04) 2     97/6/12 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/05) 2     97/6/12 9:00  
راهنمای موزه  (1397/04/06) 2     97/6/12 9:00  
راهنمای موزه  (1397/04/13) 6     97/6/12 9:00  
راهنمای موزه  (1397/04/16) 6     97/6/12 9:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/12) 2     97/6/12 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/11) 1     97/6/12 9:00    
راهنمای محلی (1397/04/17) 1     97/6/12 9:00    
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/06) 1     97/6/12 9:00    
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/11) 1     97/6/12 9:00    
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/17) 1     97/6/12 9:00    
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/19) 1     97/6/12 9:00    
                   
19 کیش مهر راهنمای موزه  (1397/04/03) 1     97/6/12 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/12) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای محلی (1397/04/06) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/10) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/13) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/05) 1     97/6/12 9:30  
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای موزه  (1397/04/05) 1     97/6/12 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/20) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/02) 1   97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/10) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/16) 1+1     97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/11/08 97/6/12 9:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/12/24 97/6/12 9:30  
راهنمای محلی (1397/04/02) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای محلی (1397/04/04) 1   97/6/12 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/12) 1     97/6/12 9:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/12/20 97/6/12 9:30  
                   
21 نشان برتر راهنمای موزه  (1397/04/06) 1+2+2     97/6/12 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/09) 5     97/6/12 10:00  
راهنمای موزه     1 1396/12/18 97/6/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/02) 1+1     97/6/12 10:00  
  1     97/6/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/09) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/20) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/11) 1     97/6/12 10:00  
                   
22 نگین آفاق ایرانیان راهنمای موزه  (1397/04/04) 1     97/6/12 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/10) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای موزه  (1397/04/20) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/10) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/03) 1   97/6/12 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/11) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای محلی (1397/04/17) 1   97/6/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/03) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/04) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/11) 1     97/6/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/12/21 97/6/12 10:00  
راهنمای گردشگری سلامت (1397/04/12) 3     97/6/12 10:00  
                   
23 نیکوروش اتاق دار هتل   (1397/04/19) 1     97/6/13 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1397/04/11) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای موزه  (1397/04/20) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای موزه     1 1397/02/19 97/6/13 8:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/03) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/05) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/06) 1+1     97/6/13 8:30  
راهنمای محلی (1397/03/01) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای محلی (1397/04/10) 1+1     97/6/13 8:30  
راهنمای محلی (1397/04/11) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای محلی (1397/04/20) 1     97/6/13 8:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/10) 1     97/6/13 8:30  
                   
24 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/05) 1     97/6/13 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/16) 1     97/6/13 9:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/04/20) 1     97/6/13 9:00  
راهنمای محلی (1397/04/16) 1+2     97/6/13 9:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/04/12) 1     97/6/13 9:00  
                   
25 بروز رسانی  راهنمای موزه   1   1397/01/16 97/6/13 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  سپیده ثابت قدم
راهنمای طبیعت گردی   1   1397/01/16 97/6/13 9:00 سپیده ثابت قدم
راهنمای عمومی گردشگری 1   1397/01/16 97/6/13 9:00 سپیده ثابت قدم

بازديدکنندگان اين صفحه: 587 | بازديدکنندگان امروز: 852 | کل بازديدکنندگان: 1500513 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 1/3281 ثانيه