موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آزمون الکترونیکی تا 31خرداد97 > هتلداری و گردشگری   تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 31 خرداد 1397                   
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/20) 1     97/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1396/11/29) 97/5/27 08:30  
                   
2 اندیشه ماندگار راهنمای محلی (1397/03/06) 1     97/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه        1 (1396/12/05) 97/5/27 08:30  
                   
3 پارت راهنمای عمومی گردشگری  (1397/03/21) 1     97/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/02/22) 1     97/5/27 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/02/24) 1     97/5/27 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری  (1397/02/22) 1     97/5/27 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1396/11/14) 97/5/27 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1396/12/02) 97/5/27 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)   1 (1396/12/09) 97/5/27 08:30  
راهنمای موزه        1 (1396/12/23) 97/5/27 08:30  
                   
5 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/02/29) 1     97/5/27 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی    1 (1396/12/08) 97/5/27 09:00  
                   
                   
6 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/29) 1     97/5/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/22) 1     97/5/28 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/27) 1+1     97/5/28 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/02/22) 1     97/5/28 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/03/05) 1     97/5/28 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/03/19) 1+1     97/5/28 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) (1397/03/28) 1     97/5/28 08:30  
راهنمای موزه     (1397/03/07) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای موزه     (1397/03/21) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای موزه     (1397/03/22) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای موزه     (1397/03/29) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای محلی  (1397/03/19) 1+2     97/5/28 09:00  
راهنمای محلی  (1397/03/27) 1+1     97/5/28 09:00  
راهنمای محلی  (1397/03/28) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای محلی  (1397/03/30) 1     97/5/28 09:00  
راهنمای محلی     1 (1396/12/15) 97/5/28 09:00  
                   
7 تدبیرگران  راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/30) 1     97/5/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/05) 1     97/5/28 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/06) 1     97/5/28 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/20) 1+1     97/5/28 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/29) 1+1     97/5/28 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 1     97/5/28 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 (1396/12/13) 97/5/28 09:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/05) 2     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/07) 1+1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/19) 1+1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/20) 1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/22) 1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/23) 1+1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/27) 1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/28) 1     97/5/28 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/29) 1+1+1     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/02/31) 3     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/03/05) 1+1+1     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/03/19) 3     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/03/20) 1+2     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/03/27) 2     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی (1397/03/29) 1     97/5/28 10:00  
راهنمای محلی    1+1 (1396/12/13) 97/5/28 10:00  
راهنمای محلی    1 (1396/12/14) 97/5/28 10:00  
راهنمای محلی    1 (1396/12/18) 97/5/28 10:00  
راهنمای محلی    1 (1396/12/19) 97/5/28 10:00  
راهنمای موزه  (1397/02/22) 1+1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/02/30) 2     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/05) 1+1+4     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/07) 1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/08) 1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/19) 1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/21) 1+1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/27) 1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/28) 1+1     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه  (1397/03/29) 2+1+2     97/5/28 10:30  
راهنمای موزه   1  (1396/12/21) 97/5/28 10:30  
راهنمای موزه   1  (1396/12/13) 97/5/28 10:30  
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/23) 2     97/5/27 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/3/19) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/23) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1396/10/25) 97/5/27 09:30  
راهنمای محلی (1397/02/23) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای محلی (1397/03/30) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای محلی (1397/02/31) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای محلی    1  (1396/10/20) 97/5/27 09:30  
راهنمای موزه (1397/02/25) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای موزه (1397/03/09) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای موزه (1397/03/21) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای موزه (1397/03/22) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای موزه (1397/03/23) 1     97/5/27 09:30  
راهنمای موزه   1  (1396/10/25) 97/5/27 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/06) 2     97/5/27 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/19) 2     97/5/27 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/20) 1     97/5/27 09:30  
        97/5/27 09:30  
        97/5/27 09:30  
                   
9 دانش علوی راهنمای موزه   1 (96/12/03 97/5/27 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
10 دورنما راهنمای محلی    1 (1396/10/19) 97/5/29 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی    1 (1396/11/12) 97/5/29 08:30  
راهنمای موزه   1  (1396/12/18) 97/5/29 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1396/10/26) 97/5/29 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1396/12/14) 97/5/29 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1396/12/18) 97/5/29 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (97/02/04) 1     97/5/29 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (97/02/29) 1+1     97/5/29 08:30  
                   
11 راه خودرو راهنمای محلی (1397/02/22) 1     97/5/29 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/02/31) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/02) 2     97/5/29 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/08) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/30) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/22) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/31) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/30) 1+1     97/5/29 09:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1397/10/30) 97/5/29 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (97/03/09) 1     97/5/29 09:00 رضا سعادتی برازنده
راهنمای موزه (1397/02/31) 1+1     97/5/29 09:00  
راهنمای موزه (1397/03/21) 1     97/5/29 09:00  
راهنمای موزه (1397/03/29) 1     97/5/29 09:00  
                   
12 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/07) 1     97/5/29 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 2     97/5/29 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1396/11/10) 97/5/29 09:30  
راهنمای محلی (1397/02/25) 1     97/5/29 09:30  
راهنمای محلی (1397/03/30) 1     97/5/29 09:30  
راهنمای موزه (1397/02/25) 2+1     97/5/29 09:30  
راهنمای موزه (1397/03/30) 1     97/5/29 09:30  
راهنمای موزه    1 (1397/11/10) 97/5/29 09:30  
راهنمای موزه    1 (1397/11/30) 97/5/29 09:30  
                   
  سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/25) 1     97/5/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/06) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/19) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/23) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای محلی (1397/02/22) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای محلی (1397/02/23) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای محلی (1397/03/29) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/29) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/20) 1     97/5/29 10:00  
  راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/23) 1     97/5/29 10:00  
                   
13 سپهرآفرین راهنمای موزه (1397/03/22) 1     97/5/29 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/22) 2+1     97/5/29 10:00
راهنمای محلی   1 96/12/16 97/5/29 10:00
                   
14 علم پرور راهنمای محلی (1397/03/06) 1     97/5/29 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/03/20) 1     97/5/29 10:30  
راهنمای محلی (1397/03/23) 1     97/5/29 10:30
راهنمای محلی (1397/03/27) 2     97/5/29 10:30
راهنمای محلی   1  (1397/01/28) 97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/22) 1     97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/06) 1+1     97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/19) 1     97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/23) 1     97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/27) 1+1     97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1397/02/11) 97/5/29 10:30
راهنمای عمومی گردشگری      (1397/02/18) 97/5/29 10:30
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/22) 1     97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/06) 1+1+1+1+1+1     97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/19) 1     97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/20) 1+1     97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/23) 1     97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی     1+1 (1397/01/28) 97/5/29 11:00
راهنمای طبیعت گردی     1 (1397/02/05) 97/5/29 11:00
راهنمای موزه   (1397/02/22) 2     97/5/29 11:00
راهنمای موزه   (1397/03/19) 1     97/5/29 11:00
راهنمای موزه   (1397/03/27) 1     97/5/29 11:00
راهنمای موزه      1 (1397/02/11) 97/5/29 11:00
راهنمای گردشگری سلامت (1397/02/22) 2     97/5/29 11:00
                   
14 علوی ایران راهنمای محلی   (1397/03/02) 1     97/5/30 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   (1397/03/20) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای محلی   (1397/03/22) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای محلی   (1397/03/23) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای طبیعت گردی   (1397/02/25) 1+1     97/5/30 08:30  
راهنمای طبیعت گردی   (1397/03/29) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   (1397/03/22) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   (1397/03/27) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   (1397/03/29) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای موزه   (1397/02/25) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای موزه   (1397/03/27) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای موزه   (1397/03/28) 1     97/5/30 08:30  
راهنمای موزه   (1397/03/29) 1     97/5/30 08:30  
                   
15 کانون دانش راهنمای محلی (1397/02/22) 1+3     97/5/30 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1397/02/23) 2     97/5/30 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/19) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/21) 2+3     97/5/30 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/28) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای محلی (1397/03/30) 2     97/5/30 09:00  
                   
16 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/22) 1     97/5/30 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/29) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/07) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/19) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/22) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 1     97/5/30 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری   1  (1397/10/23) 97/5/30 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/22) 1+1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/29) 1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/01) 1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/02) 3     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/08) 1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/23) 1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/27) 1     97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/30)       97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/10/20) 97/5/30 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 (1396/11/15) 97/5/30 09:30  
راهنمای محلی  (1397/02/26) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای محلی  (1397/02/29) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای محلی  (1397/03/08) 1+1+1+3     97/5/30 10:00  
راهنمای محلی  (1397/03/23) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای محلی    1  (1396/11/04) 97/5/30 10:00  
راهنمای محلی    1  (1396/11/07) 97/5/30 10:00  
راهنمای موزه   (1397/02/10) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای موزه   (1397/02/22) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای موزه   (1397/02/25) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای موزه   (1397/03/02) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای موزه   (1397/03/05) 1     97/5/30 10:00  
راهنمای موزه    1  (1396/11/07) 97/5/30 10:00  
راهنمای موزه    1+1+1  (1396/11/15) 97/5/30 10:00  
                   
17 نشان برتر راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 1+3     97/6/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 نگین آفاق ایرانیان راهنمای محلی  (1397/02/22) 2+1     97/6/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی  (1397/03/22) 2     97/6/3 08:30  
راهنمای محلی  (1397/03/27) 2     97/6/3 08:30  
راهنمای محلی  (1397/03/30) 1     97/6/3 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/02/22) 1     97/6/3 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/01) 7     97/6/3 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/02) 1     97/6/3 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/09) 1     97/6/3 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/02/31) 5     97/6/3 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/19) 3     97/6/3 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/22) 1+1     97/6/3 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1397/03/29) 1     97/6/3 09:00  
راهنمای موزه   (1397/02/22) 7     97/6/3 09:30  
راهنمای موزه   (1397/02/31) 5     97/6/3 09:30  
راهنمای موزه   (1397/03/01) 3     97/6/3 09:30  
راهنمای موزه   (1397/03/19) 1     97/6/3 09:30  
راهنمای موزه   (1397/03/23) 1     97/6/3 09:30  
راهنمای موزه   (1397/03/30) 1     97/6/3 09:30  
                   
19 نیکوروش متصدی البسه در هتل   (1397/03/19) 1     97/6/3 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/19) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/20) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1396/11/10) 97/6/3 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 (1396/11/18) 97/6/3 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/02/22) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/30) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای موزه  (1397/03/01) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای موزه  (1397/03/06) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای موزه  (1397/03/07) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای موزه  (1397/03/28) 1     97/6/3 10:00  
راهنمای موزه    1  (1396/11/10) 97/6/3 10:00  
راهنمای موزه    1  (1396/11/18) 97/6/3 10:00  
    راهنمای موزه    1  (1396/12/14) 97/6/3 10:00  
    راهنمای موزه    2  (1396/12/21) 97/6/3 10:00  
    راهنمای موزه    1  (1396/12/23) 97/6/3 10:00  
    راهنمای محلی  (1397/03/01) 1     97/6/3 10:30  
    راهنمای محلی  (1397/03/29) 1     97/6/3 10:30  
                   
20 ویژگان راهنمای موزه  (1397/02/22) 2+2+1+1     97/6/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1397/02/22) 1     97/6/3 10:30  
راهنمای طبیعت گردی (1397/03/22) 1+3     97/6/3 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1397/03/30) 1+2     97/6/3 10:30  
راهنمای محلی (1397/02/22) 5     97/6/3 10:30  
راهنمای محلی (1397/03/30) 1     97/6/3 10:30  
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 655 | بازديدکنندگان امروز: 949 | کل بازديدکنندگان: 1500610 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 1/8125 ثانيه