موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 29 اسفند 96 13  > هتلداری و گردشگری  تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 29 اسفند 1396                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای موزه    1 1396/7/24 97/2/17 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/7/15  
راهنمای محلی    1 1396/7/15  
  1 1396/7/18  
  1 1396/8/1  
  1 1396/9/14  
                   
2 آرمان روشن راهنمای موزه    1 1396/8/20 97/2/17 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 آینده درخشان راهنمای محلی (1396/12/2) 3     97/2/17 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/10) 4      
                   
4 امیران متصدی البسه در هتل (1396/12/21) 1     97/2/17 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 اندیشه ماندگار راهنمای موزه (1396/12/5) 1     97/2/17 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
6 پارت راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/22) 1 1 1396/8/14 97/2/17 9:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه    1 1396/8/6  
راهنمای محلی    1 1396/7/16  
                   
7 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/2) 1+1     97/2/17 9:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/9) 1      
راهنمای محلی (1396/12/7) 5      
راهنمای موزه (1396/12/16) 1+2      
راهنمای موزه (1396/12/23) 2      
                   
8 پیشکسوتان راهنمای محلی (1396/12/8) 1     97/2/18 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 تدبیرگران راهنمای موزه (1396/12/12) 1 1 1396/7/3 97/2/18 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/12/13) 1 1+1 1396/7/24  
راهنمای موزه (1396/12/20) 1 1 1396/8/2  
راهنمای موزه (1396/12/21) 1 1 1396/8/6  
راهنمای موزه    2 1396/8/10  
  2 1396/8/13  
راهنمای محلی (1396/12/13) 1+1 1 1396/8/9  
راهنمای محلی (1396/12/14) 1      
راهنمای محلی (1396/12/18) 2      
راهنمای محلی (1396/12/19) 1      
راهنمای محلی (1396/12/20) 1      
راهنمای محلی (1396/12/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/21) 1 1 1396/7/26  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/8/7  
  1 1396/8/9  
  1 1396/8/10  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/13) 1 1 1396/7/3  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1      
                   
10 تدبیرگران 2 راهنمای موزه    1 1396/7/5 97/2/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  1 1396/7/16  
  1 1396/8/6  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/8) 1 1 1396/7/17  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/15) 1 2 1396/7/24  
راهنمای محلی (1396/12/15) 1+1+1 1 1396/7/5  
راهنمای محلی (1396/12/21) 2 2+2 1396/7/11  
راهنمای محلی (1396/12/22) 1 1 1396/7/24  
راهنمای محلی    1 1396/7/25  
                   
11 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/7) 1+1     97/2/17 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/12/14) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/14) 4 1 1396/9/1  
راهنمای محلی (1396/12/15) 6      
راهنمای محلی (1396/12/19) 10      
                   
12 دورنما راهنمای محلی (1396/12/18) 1     97/2/17 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/9/26  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/14) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 1      
راهنمای موزه (1396/12/14) 1      
راهنمای موزه (1396/12/18) 1      
راهنمای موزه (1396/12/20) 1      
                   
13 راه خودرو راهنمای محلی (1396/12/14) 1     97/2/17 11:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/15) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/20) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/23) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/9) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/10) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1      
راهنمای موزه (1396/12/5) 2      
راهنمای موزه (1396/12/15) 1      
                   
14 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1396/12/8) 2     97/2/18 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/12/12) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/12) 1      
راهنمای موزه (1396/12/10) 1      
راهنمای موزه (1396/12/12) 1      
راهنمای موزه (1396/12/16) 1      
راهنمای موزه (1396/12/23) 1      
                   
15 سامان آفرین راهنمای  گردشگری فرهنگی (1396/12/18) 1     97/2/18 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/13) 1 1 1396/7/4  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 1 1 1396/7/11  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/15) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/20) 1      
راهنمای محلی    1 1396/8/16  
راهنمای موزه (1396/12/15) 1 1 1396/7/5  
راهنمای موزه    1 1396/9/12  
                   
16 سپهرآفرین راهنمای موزه (1396/12/18) 1     97/2/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی  (1396/12/16) 1      
                   
17 علم پرور راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/6) 1+1+2     97/2/22 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/7) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/18) 2      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/19) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/21) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/23) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/3) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/6) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/7) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/15) 4      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1 1 1396/9/13  
راهنمای موزه  (1396/12/3) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/6) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/8) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/18) 3      
راهنمای موزه  (1396/12/19) 1+1+1+1      
راهنمای محلی  (1396/12/3) 2      
راهنمای محلی  (1396/12/6) 1      
راهنمای محلی  (1396/12/15) 1      
راهنمای محلی  (1396/12/18) 3      
                   
18 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/5) 1     97/2/22 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/18) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/15) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/18) 4      
راهنمای محلی (1396/12/15) 1+1+1      
راهنمای محلی (1396/12/18) 8      
راهنمای محلی (1396/12/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/7) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 5      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1      
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای موزه  (1396/12/5) 1 1 1396/8/15 97/2/23 8:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/12/8) 1+6 1 1396/8/20  
راهنمای موزه  (1396/12/12) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/15) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/18) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/8) 1+1 1 1396/8/23  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/20) 1 1 1396/8/29  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/22) 3      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/23) 1      
راهنمای محلی (1396/12/8) 1 2 1396/9/5  
راهنمای محلی (1396/12/13) 1 1 1396/9/18  
راهنمای محلی (1396/12/15) 2      
راهنمای محلی (1396/12/18) 1      
راهنمای محلی (1396/12/20) 1      
راهنمای محلی (1396/12/22) 1      
راهنمای محلی (1396/12/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/8) 1+1+1 2+2+1 1396/6/28  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/18) 1 1 1396/9/20  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/24) 1      
                   
20 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی     1+1 1396/8/20 97/2/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
  1 1396/9/20  
  1 1396/10/2  
راهنمای محلی (1396/12/13) 1 1 1396/7/24  
راهنمای محلی (1396/12/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/2) 2 1 1396/8/16  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/3) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/18) 1 1 1396/9/25  
                   
21 نگین آفاق ایرانیان راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/19) 2     97/2/22 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/20) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/21) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/6) 2+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/12) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/18) 2      
راهنمای محلی (1396/12/8) 1      
راهنمای محلی (1396/12/13) 1      
راهنمای محلی (1396/12/14) 1      
راهنمای محلی (1396/12/15) 2      
راهنمای محلی (1396/12/18) 3      
راهنمای محلی (1396/12/19) 1      
راهنمای محلی (1396/12/20) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/15) 1 1 1396/8/29  
راهنمای موزه  (1396/12/18) 1      
                   
22 نیکوروش راهنمای محلی (1396/12/14) 1 1 1396/7/24 97/2/23 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/12/19) 1 1 1396/7/26  
راهنمای موزه  (1396/12/3) 2      
راهنمای موزه  (1396/12/14) 2      
راهنمای موزه  (1396/12/21) 2      
راهنمای موزه  (1396/12/22) 6      
راهنمای موزه  (1396/12/23) 7      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/23) 3 2 1396/7/16  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/12/3) 1      
                   
23 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری  (1396/12/18) 1 1 1396/8/17 97/2/18 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/12/14) 1 1 1396/8/15  
راهنمای موزه  (1396/12/20) 1      
راهنمای موزه  (1396/12/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/12/20) 1+1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 732 | بازديدکنندگان امروز: 730 | کل بازديدکنندگان: 1283976 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5781 ثانيه