موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون های الکترونیکی از 16 دی تا 5 بهمن 96 > هتلداری و گردشگری  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی  از 16 دی تا 5 بهمن1396                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای موزه (1396/11/3) 1     1396/12/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی     2 1396/6/25 1396/12/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه    2 1396/6/11  
                   
3 پارت راهنمای محلی (1396/10/26) 1     1396/12/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/10/17) 1      
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/25) 1     1396/12/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/19) 1      
راهنمای موزه (1396/10/18) 1      
راهنمای موزه (1396/10/30) 3      
                   
5 تدبیرگران راهنمای موزه (1396/10/19) 2     1396/12/21 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/10/24) 1      
راهنمای موزه (1396/10/30) 1      
راهنمای محلی (1396/10/17) 2      
راهنمای محلی (1396/10/18) 1+1      
راهنمای محلی (1396/10/19) 1+6      
راهنمای محلی (1396/10/24) 1      
راهنمای محلی (1396/11/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/30) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/1) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/4) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/25) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/30) 1+1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/4) 1      
                   
6 تدبیرگران 2 راهنمای موزه (1396/11/1) 1     1396/12/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/10/30) 1    
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/20) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/3) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/4) 1+1      
                   
7 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی (1396/10/20) 1     1396/12/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/10/25) 1      
راهنمای موزه  (1396/10/30) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/25) 1      
                   
8 تهران صنعت راهنمای موزه  (1396/10/27) 1     1396/12/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
9 دورنما راهنمای طبیعت گردی     1 1396/9/12 1396/12/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/9/18  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/29) 1 1 1396/8/14 معصومه شکیبی مقدم
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/9/18  
                   
10 راه خودرو راهنمای محلی (1396/10/18) 1     1396/12/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/10/27) 1+1      
راهنمای محلی (1396/11/2) 1      
راهنمای محلی (1396/11/3) 1      
راهنمای موزه  (1396/10/30) 1+1 1 1396/8/8  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/30) 1 1 1396/7/1  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/7/26  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/30) 1 1 1396/8/2  
                   
11 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (1396/10/20) 1+1     1396/12/21 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/1) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/3) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/19) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/1) 2+1      
راهنمای موزه  (1396/10/19) 1      
راهنمای موزه  (1396/11/1) 2      
راهنمای موزه  (1396/11/2) 1      
                   
12 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/17) 1     1396/12/21 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/2) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/18) 1      
راهنمای محلی (1396/10/20) 1      
راهنمای محلی (1396/10/26) 1      
                   
13 سپهرآفرین راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/3) 1     1396/12/21 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/10/27) 1      
                   
14 علم پرور راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/26) 1     1396/12/21 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/30) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/4) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/19) 3+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/30) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/2) 1      
راهنمای موزه  (1396/10/23) 1      
راهنمای موزه  (1396/10/26) 2      
راهنمای موزه  (1396/10/30) 1+1      
راهنمای موزه  (1396/11/1) 1      
راهنمای موزه  (1396/11/2) 2      
راهنمای محلی (1396/10/16) 1      
راهنمای محلی (1396/10/18) 1      
راهنمای محلی (1396/11/2) 3+1      
                   
15 علوی ایران راهنمای محلی (1396/10/23) 1     1396/12/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/10/30) 1      
راهنمای محلی (1396/11/1) 1      
راهنمای محلی (1396/11/2) 1      
راهنمای محلی (1396/11/3) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/23) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/30) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/4) 1      
راهنمای موزه  (1396/10/30) 1+1+2      
                   
16 کیش مهر راهنمای موزه  (1396/10/30) 1     1396/12/22 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/4) 1      
                   
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای موزه  (1396/10/16) 1     1396/12/22 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/11/2) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/23) 12      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/27) 1+1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/2) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/4) 1      
راهنمای محلی (1396/10/11) 1 1 1396/5/25 اسکندری
راهنمای محلی (1396/10/16) 1      
راهنمای محلی (1396/10/17) 1      
راهنمای محلی (1396/10/23) 1      
راهنمای محلی (1396/10/30) 1      
راهنمای محلی (1396/11/2) 1      
راهنمای محلی (1396/11/4) 1      
                   
18 نشان برتر راهنمای محلی (1396/10/20) 2     1396/12/22 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/11/1) 1      
                   
19 نگین آفاق ایرانیان راهنمای محلی (1396/11/1) 1     1396/12/22 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/11/3) 3      
راهنمای موزه  (1396/11/1) 2      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/11/1) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/23) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/11/3) 1      
                   
20 نیکوروش راهنمای محلی (1396/10/30) 1     1396/12/22 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/10/30) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/17) 1      
                   
21 ویژگان راهنمای عمومی گردشگری    5 1396/8/6 1396/12/22 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/10/20)  1 2 1396/7/23  
راهنمای محلی (1396/10/20) 1 1 1396/5/24  
راهنمای محلی    1 1396/8/1  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/20) 1 1 1396/7/3  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/10/30) 1+1 1 1396/7/25  
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 412 | بازديدکنندگان امروز: 150 | کل بازديدکنندگان: 1092566 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3906 ثانيه