موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله پنجم و الکترونیکی تا 10 آبان 1396  > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ مرحله پنجم و الکترونیکی تا  10 آبان 1396                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای محلی (1396/7/15) 1+1     1396/9/21 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/7/18) 1      
راهنمای محلی (1396/8/1) 1      
راهنمای موزه (1396/7/22) 1      
راهنمای موزه (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه (1396/7/29) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/8) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/15) 1+1      
                   
2 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/1/20 1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/3) 1      
                   
3 اندیشه ماندگار راهنمای محلی (1396/7/1) 1     1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/8/1) 1      
راهنمای موزه (1396/7/15) 1      
                   
4 پارت راهنمای محلی (1396/7/16) 1     1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (1396/8/6) 2 1 1396/4/26  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/15) 1      
                   
5 پردازشگران پارسی راهنمای محلی (1396/7/26) 1     1396/9/26 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/8/10) 4+3      
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/5/21  
راهنمای موزه (1396/7/15) 1 1 1396/4/10  
راهنمای موزه    1 1396/4/27  
راهنمای طبیعت گردی  (1395/10/29) 1     حمیده سلیمی
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/26) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/2) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/8) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/10) 1      
                   
6 پیشکسوتان راهنمای موزه    1 1396/4/27 1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
7 تدبیرگران راهنمای موزه  (1396/7/3) 1 1 1396/4/18 1396/9/25 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/7/24) 1+1 1 1396/4/28  
راهنمای موزه  (1396/8/2) 1 1 1396/3/10  
راهنمای موزه  (1396/8/6) 1 1 1396/3/6  
راهنمای موزه  (1396/8/10) 4 1 1396/5/21  
راهنمای موزه     1 1396/3/29  
راهنمای موزه     1 1396/4/20  
راهنمای موزه     1 1396/4/27  
راهنمای محلی (1396/8/9) 1 1 1396/2/19  
راهنمای محلی    1 1396/2/31  
راهنمای محلی    2 1396/3/7  
راهنمای محلی    1 1396/3/25  
راهنمای محلی    1 1396/4/14  
راهنمای محلی    1 1396/4/20 1396/9/25 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/5) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/24) 2      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/6) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/7) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/9) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/10) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/3) 2+1 1 1396/4/21  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/12) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/24) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/25) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/10) 1+2      
                   
8 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/10 1396/9/25 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/4/28  
راهنمای محلی (1396/7/3) 1 1 1396/3/31  
راهنمای محلی (1396/7/5) 1 1 1396/2/31  
راهنمای محلی (1396/7/11) 2+3 1 1396/3/20  
راهنمای محلی (1396/7/24) 1+1      
راهنمای محلی (1396/7/25) 1      
راهنمای محلی (1396/8/9) 3      
راهنمای موزه  (1396/7/5) 1 1 1396/4/27  
راهنمای موزه  (1396/7/15) 1 7 1396/3/1  
راهنمای موزه  (1396/7/16) 1 1 1396/3/29  
راهنمای موزه  (1396/7/19) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/25) 1+1      
راهنمای موزه  (1396/8/6) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/2) 1 1 1396/2/31  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/3) 2 1 1396/3/31  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/17) 2 1 1396/4/17  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/24) 1+1      
                   
9 تهران پایتخت 2 راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/4) 1 1 1396/3/24 1396/9/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/19) 1+1 1 1396/3/28  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/1) 1 3 1396/5/25  
راهنمای محلی (1396/7/23) 1 1 1396/2/25  
راهنمای محلی    1 1396/3/27  
راهنمای محلی    1 1396/5/30  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/23) 1 2 1396/3/20  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/30) 1 3+2 1396/3/29  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/5/9  
راهنمای موزه  (1396/7/4) 1 1+3 1396/2/31  
راهنمای موزه  (1396/7/12) 1+3 1 1396/3/6  
راهنمای موزه  (1396/7/25) 1 1 1396/3/29  
راهنمای موزه     1 1396/4/31  
راهنمای موزه     1 1396/5/25  
راهنمای موزه     1 1396/5/30  
                   
10 دورنما راهنمای طبیعت گردی  (1396/6/12) 1 2 1396/4/17 1396/9/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/17) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/26) 1      
راهنمای محلی (1396/7/1) 1 1 1396/3/16  
راهنمای محلی (1396/7/10) 1 1 1396/4/21  
راهنمای محلی (1396/7/23) 2      
راهنمای محلی (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/2) 1 1 1396/3/1  
راهنمای موزه  (1396/7/11) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/17) 1      
راهنمای موزه  (1396/8/3) 1      
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/3  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/25  
                   
11 راه خودرو راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/1) 1     1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/26) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/2) 1      
راهنمای محلی    1 1396/2/30  
راهنمای موزه  (1396/8/8) 1 1 1396/2/31  
                   
12 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/1) 1     1396/9/26 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/2) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/29) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/30) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/9) 1      
راهنمای محلی (1396/7/5) 1      
راهنمای محلی (1396/7/10) 1+1      
راهنمای محلی (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/16) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/30) 1      
راهنمای موزه  (1396/8/8) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/26) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/30) 2      
                   
13 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/4) 1 1 1396/5/2 1396/9/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/11) 1 1 1396/5/31  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/10) 1      
راهنمای محلی (1396/7/19) 1 1 1396/5/10  
راهنمای محلی (1396/7/29) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/1) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/5) 1      
راهنمای موزه  (1396/7/16) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/23) 1 1 1395/12/22  
                   
14 سپهرآفرین راهنمای محلی (1396/7/24) 1     1396/9/21 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه  (1396/7/19) 1      
                   
15 علم پرور راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/1) 1 1 1396/2/2 1396/9/27 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/10) 1 1 1396/3/010  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/15) 1 2 1395/12/22  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/18) 1 1 1396/1/30  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/22) 1 1 1396/4/26  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/7/30) 1 1 1396/5/8  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/8/6) 1 1 1396/5/2  
راهنمای طبیعت گردی    1 1396/5/4  
راهنمای عمومی گردشگری  (1396/7/10) 1+1 1 1396/3/9  
راهنمای عمومی گردشگری  (1396/7/26) 2 2 1396/3/31  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/9  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/10  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/5/17  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/5/23  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/5/25  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/5/28  
راهنمای عمومی گردشگری    1+1 1396/5/30  
راهنمای موزه  (1396/7/1) 1 1 1396/3/23 1396/9/27 09:30  
راهنمای موزه  (1396/7/5) 1+2 1 1396/3/25  
راهنمای موزه  (1396/7/19) 1 1 1396/4/19  
راهنمای موزه  (1396/7/25) 2+1+1 1 1396/4/31  
راهنمای موزه  (1396/7/26) 1 1 1396/5/9  
راهنمای موزه  (1396/8/6) 1 2 1396/5/23  
راهنمای موزه     1 1396/5/30  
راهنمای محلی (1396/7/1) 1+9 2 1396/2/19  
راهنمای محلی (1396/7/5) 1+7 2+2 1396/3/16  
راهنمای محلی (1396/7/19) 1+1+1+4 1 1396/3/22  
راهنمای محلی (1396/7/24) 3 1 1396/3/23  
راهنمای محلی (1396/8/6) 3 1 1396/4/18  
راهنمای محلی    1 1396/5/4  
راهنمای محلی    2+2 1396/5/23  
                   
16 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری  (1396/7/19) 1     1396/9/20 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری  (1396/7/25) 1+1+1      
راهنمای محلی (1396/7/4) 1      
راهنمای محلی (1396/7/25) 2+1      
راهنمای محلی (1396/8/2) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/11) 1+2      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/25) 1      
                   
17 کیش مهر راهنمای محلی (1396/8/2) 1 1 1396/6/25 1396/9/20 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/8/7) 1 1 1396/6/28  
راهنمای موزه     1 1396/6/11  
                   
18 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای محلی (1396/7/17) 1 1 1396/3/9 1396/9/28 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی    1+1 1396/4/13  
راهنمای محلی    1+1+1 1396/4/14  
راهنمای محلی    1 1396/4/20  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/5) 1 1 1396/4/14 1396/9/28 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/30) 1 1 1396/4/19  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/4/20  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/3) 7 3 1396/2/16  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/2) 1 1 1396/2/27  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/3/7  
راهنمای موزه  (1396/7/15) 1 1 1396/3/21  
راهنمای موزه  (1396/7/24) 1+2 1 1396/4/13  
راهنمای موزه  (1396/7/28) 2 1 1396/2/19  
راهنمای موزه  (1396/8/10) 1+1 1 1396/4/25  
                   
19 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی     2 1396/3/24 1396/9/21 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/1) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/2) 1      
راهنمای محلی (1396/7/4) 1      
راهنمای محلی (1396/7/24) 1      
راهنمای موزه     2+1 1396/4/24  
راهنمای موزه     1 1396/5/15  
                   
20 نیکوروش راهنمای محلی (1396/7/16) 3+1 1 1396/2/31 1396/9/18 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (1396/7/26) 5      
راهنمای موزه  (1396/7/15) 1      
راهنمای موزه  (1396/8/10) 2      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/16) 2      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/4) 2 1 1396/3/8  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/15) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/26) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1396/7/29) 1      
                   
21 ویژگان راهنمای موزه  (1396/7/23) 2     1396/9/18 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/8/6) 9      
راهنمای محلی (1396/7/19) 2      
راهنمای محلی (1396/8/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/3) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/15) 1      
راهنمای طبیعت گردی  (1396/07/25) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 804 | بازديدکنندگان امروز: 152 | کل بازديدکنندگان: 1092568 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4219 ثانيه