موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ و الکترونیکی تا 31 شهریور >  هتلداری و گردشگری  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ مرحله چهارم و الکترونیکی تا 31 شهریور 1396                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/01/20 1396/8/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/25) 3     1396/8/7 08:30  
راهنمای موزه (96/06/08) 1     1396/8/7 08:30  
راهنمای موزه (96/06/11) 4     1396/8/7 08:30  
                   
2 اندیشه ماندگار راهنمای موزه (96/06/01) 1     1396/8/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 امیران راهنمای محلی (96/06/13) 1     1396/8/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/06) 1     1396/8/7 08:30  
                   
4 آرمان روشن راهنمای موزه    2 1396/03/10 1396/8/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/04/27 1396/8/7 08:30  
                   
5 آراد علم راهنمای موزه (96/06/28) 1 1 1396/02/24 1396/8/7 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/13) 1 1 1396/02/30 1396/8/7 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/15) 1     1396/8/7 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/25) 1     1396/8/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/15) 1 1 1396/02/30 1396/8/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/20) 1     1396/8/7 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/29) 1     1396/8/7 08:30  
راهنمای محلی (96/06/20) 1     1396/8/7 08:30  
                   
6 پردازشگران پارسی راهنمای محلی (96/06/07) 2     1396/8/7 09:00    
راهنمای محلی (96/06/11) 1     1396/8/7 09:00  
راهنمای موزه    1 1396/03/22 1396/8/7 09:00  
راهنمای موزه    2 1396/03/22 1396/8/7 09:00  
راهنمای موزه    1 1396/01/30 1396/8/7 09:00  
راهنمای موزه    1 1396/02/19 1396/8/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/15) 1 1 1396/02/19 1396/8/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/04/18 1396/8/7 09:00  
                   
7 تدبیرگران راهنمای موزه    1+1 1396/02/19 1396/8/7 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/04) 1 1+1 1396/02/19 1396/8/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/02/27 1396/8/7 09:00  
راهنمای محلی (96/06/04) 11+1     1396/8/7 09:30  
راهنمای محلی (96/06/05) 1+1     1396/8/7 09:30  
راهنمای محلی (96/06/11) 2     1396/8/7 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/07) 1     1396/8/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/08) 1     1396/8/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/20) 1     1396/8/7 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/22) 1     1396/8/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/05) 1 1 1396/02/19 1396/8/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/15) 3     1396/8/7 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/25) 1     1396/8/7 09:00  
                   
8 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/04) 1     1396/8/8 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/08) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/13) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای محلی    1+1 1396/02/19 1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/05) 1+1+1     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/15) 1+1     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/19) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/22) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای موزه (96/06/05) 4 1 1396/03/01 1396/8/8 08:30  
راهنمای موزه (96/06/07) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای موزه (96/06/15) 1     1396/8/8 08:30  
                   
9 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی (96/06/08) 1     1396/8/8 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/20) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای موزه (96/06/14) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/01) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/08) 1+2     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/11) 2     1396/8/8 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/12) 1     1396/8/8 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/22) 1     1396/8/8 08:30  
                   
10 تهران صنعت راهنمای موزه    1 1396/3/21 1396/8/8 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
11 دورنما راهنمای محلی (96/06/26) 1     1396/8/8 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه    1 1395/12/18 1396/8/8 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/04) 1+1 1 1396/02/24 1396/8/8 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/27) 1 1 1395/12/11 1396/8/8 08:30  
                   
12 راه خودرو راهنمای محلی    1 1396/03/25 1396/8/8 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/28) 1 1 1396/02/19 1396/8/8 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/08) 1 1 1396/03/29 1396/8/8 09:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/02/31 1396/8/8 09:00  
راهنمای طبیعت گردی     2 1395/12/25 1396/8/8 09:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 1395/12/24 1396/8/8 09:00  
                   
13 سپهرآفرین راهنمای موزه (96/06/26) 1     1396/8/8 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/04) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/26) 1     1396/8/8 09:00  
                   
14 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/06) 3 1 1396/02/19 1396/8/8 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/11) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/22) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای محلی (96/06/26) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای موزه (96/06/06) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای موزه (96/06/20) 1     1396/8/8 09:00  
                   
15 علم پرور راهنمای طبیعت گردی  (96/06/06) 1     1396/8/9 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/07) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/13) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/14) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/15) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/25) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/27) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/01) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/06) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/13) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/21) 4     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/05) 2     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/06) 1+1     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/13) 1+2     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/19) 3     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/20) 1 1 1396/02/27 1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/26) 1     1396/8/9 08:30  
راهنمای موزه (96/06/27) 2+1 1 1396/04/19 1396/8/9 08:30  
راهنمای محلی (96/06/01) 1 1+1 1396/02/19 1396/8/9 08:30  
راهنمای محلی (96/06/05) 1+1     1396/8/9 08:30  
راهنمای محلی (96/06/06) 2     1396/8/9 08:30  
راهنمای محلی (96/06/20) 1     1396/8/9 08:30  
                   
16 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/12) 1     1396/8/8 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/15) 1+2     1396/8/8 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/25) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/27) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/01) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/12) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/20) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/27) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای محلی (96/06/01) 2     1396/8/8 09:30  
راهنمای محلی (96/06/20) 1+2     1396/8/8 09:30  
راهنمای موزه (96/06/04) 1+1     1396/8/8 09:30  
راهنمای موزه (96/06/20) 1+1+1     1396/8/8 09:30  
راهنمای موزه (96/06/27) 1+1+1     1396/8/8 09:30  
راهنمای موزه (96/06/28) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای موزه (96/06/29) 2     1396/8/8 09:30  
                   
17 کیش مهر راهنمای موزه (96/06/11) 1     1396/8/8 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/25) 1     1396/8/8 09:00  
راهنمای محلی (96/06/28) 1     1396/8/8 09:00  
                   
18 رزمندگان اسلام راهنمای محلی (96/06/15) 1 1+1 1395/12/23 1396/8/10 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/28) 2+1+1 2 1396/03/22 1396/8/10 08:30  
راهنمای محلی    1 1396/02/10 1396/8/10 08:30  
راهنمای محلی    1 1396/03/7 1396/8/10 08:30  
راهنمای محلی    1 1396/02/09 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه    1 1396/03/7 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه (96/06/12) 1 1 1396/02/17 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه (96/06/21) 1 1 1396/02/10 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه (96/06/27) 1 1 1396/03/27 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه (96/06/28) 2+1 2 1396/03/31 1396/8/10 08:30  
راهنمای موزه    1 1395/12/25 1396/8/10 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/19) 5 1 1396/03/31 1396/8/10 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/26) 1+1 1 1396/03/21 1396/8/10 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/28) 2 2+1 1396/02/31 1396/8/10 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1395/12/14 1396/8/10 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری    1 1396/02/10 1396/8/10 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/01) 1 2+1+1 1396/02/27 1396/8/10 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/12) 1+1 1 1396/02/30 1396/8/10 09:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/28) 1+1     1396/8/10 09:00  
                   
19 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای موزه (96/05/22) 6     1396/8/10 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  از دوره قبل
راهنمای موزه (96/06/07) 2+2     1396/8/10 09:30  
راهنمای موزه (96/06/15) 1+1     1396/8/10 09:30  
راهنمای موزه (96/06/27) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/05/11) 8     1396/8/10 09:30 از دوره قبل
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/05) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/12) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     1 1395/11/23 1396/8/10 09:30  
راهنمای محلی (96/06/01) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای محلی (96/06/06) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای محلی (96/06/11) 1     1396/8/10 09:30  
راهنمای محلی (96/06/29) 1     1396/8/10 09:30  
                   
20 نشان برتر راهنمای موزه (96/06/05) 1     1396/8/8 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/21) 2     1396/8/8 09:30  
راهنمای محلی (96/06/26) 1     1396/8/8 09:30  
راهنمای طبیعت گردی     5 1396/03/24 1396/8/8 09:30  
                   
21 نیکوروش راهنمای محلی (96/06/15) 2 1 1396/04/27 1396/8/9 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی (96/06/28) 1     1396/8/9 10:00  
راهنمای طبیعت گردی  (96/06/15) 3 2 1395/04/12 1396/8/9 10:00  
راهنمای طبیعت گردی     1 1396/03/16 1396/8/9 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/06/15) 3+4     1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/04) 1 1 1396/02/16 1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/05) 1     1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/06) 2     1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/15) 1+1     1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/22) 1     1396/8/9 10:00  
راهنمای موزه (96/06/28) 1     1396/8/9 10:00  
                   
22 ویژگان راهنمای طبیعت گردی  (96/06/19) 2     1396/8/9 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه (96/06/06) 1     1396/8/9 09:00  
راهنمای موزه (96/06/15) 1+2     1396/8/9 09:00  
راهنمای موزه (96/06/25) 1     1396/8/9 09:00  
راهنمای محلی (96/06/05) 1+1     1396/8/9 09:00  
راهنمای محلی (96/06/06) 2     1396/8/9 09:00  
راهنمای محلی (96/06/07) 3     1396/8/9 09:00  
راهنمای محلی (96/06/21) 1     1396/8/9 09:00  
راهنمای محلی (96/06/29) 2     1396/8/9 09:00  
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 721 | بازديدکنندگان امروز: 1103 | کل بازديدکنندگان: 1002767 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5781 ثانيه