موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله سوم و الکترونیکی تا 31 مرداد 96 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ  والکترونیکی مرداد 96            
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 اندیشه ماندگار راهنمای موزه(1396/5/10) 1     1396/7/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(1396/5/25) 2     1396/7/11 08:30  
                   
2 امیران راهنمای موزه(1396/5/4) 1     1396/7/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/11) 1     1396/7/11 09:00  
راهنمای موزه(1396/5/16) 1     1396/7/11 09:00  
راهنمای موزه(1396/5/9) 1     1396/7/11 09:00  
                   
3 آراد علم راهنمای طبیعت گردی(1396/05/7) 1     1396/7/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(1396/5/11) 1     1396/7/11 08:30  
راهنمای موزه(1396/5/28) 2     1396/7/11 08:30  
راهنمای محلی(1396/5/30) 1     1396/7/11 08:30  
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای محلی   4 1395/12/22 1396/7/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/21 1396/7/11 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/24 1396/7/11 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/21) 1     1396/7/11 09:00  
راهنمای طبیعت گردی   1 1396/2/11 1396/7/11 09:00  
                   
5 پارت راهنمای عمومی گردشگری(96/5/7) 1     1396/7/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(1396/5/21) 1     1396/7/11 09:00  
                   
6 تدبیرگران راهنمای طبیعت گردی   1 1396/2/12 1396/7/15 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی   1 1396/2/12 1396/7/15 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1396/2/12 1396/7/15 09:00  
راهنمای محلی   2 1396/2/22 1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی   1 1395/12/7 1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/1) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/4) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/8) 2     1396/7/15 09:00  
راهنمای موزه(1396/5/21) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/23) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/24) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/29) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/23) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/28) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای محلی(1396/5/23) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/11) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/16) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/4) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/15) 2     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/11) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/17) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای محلی(1396/5/8) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/2) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/11) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای موزه(1396/5/10) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/1) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/7) 6     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/8) 4     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/29) 2 1 1396/3/28 1396/7/15 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/2) 1     1396/7/15 09:00  
راهنمای موزه(1396/5/2) 4 1 1395/11/27 1396/7/15 09:30  
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای طبیعت گردی(1396/05/1) 2     1396/7/15 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/3/1) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/3/20) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/1) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/1) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/3) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/4) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/8) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/8) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/9) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/10) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/11) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/15) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/17) 2     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/21) 4     1396/7/15 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/23) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/28) 1     1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه   2 1395/12/23 1396/7/15 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   2 1396/12/22 1396/7/15 09:30  
راهنمای محلی   1 1396/02/10 1396/7/15 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/23) 2 1 1396/3/20 1396/7/15 09:30  
                   
8 تهران پاینخت2 راهنمای عمومی گردشگری   1 1396/01/19 1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1396/01/26 1396/7/11 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/9) 1     1396/7/11 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/15) 1     1396/7/11 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/25) 1     1396/7/11 09:30  
راهنمای محلی(1396/5/30) 3     1396/7/11 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/25) 4     1396/7/11 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/30) 1     1396/7/11 09:30  
                   
9 دورنما راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/3 1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/15 1396/7/11 09:30  
راهنمای موزه(1396/5/8) 1     1396/7/11 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/30) 1     1396/7/11 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/31) 2     1396/7/11 09:30  
                   
10 دانش علوی راهنمای موزه   1 1395/12/3 1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/24 1396/7/11 09:30  
راهنمای طبیعت گردی   1 1396/1/26 1396/7/11 09:30  
                   
11 سپهر آفرین راهنمای عمومی گردشگری(96/05/3) 1     1396/7/11 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(1396/5/17) 1     1396/7/11 09:30  
                   
12 سامان آفرین راهنمای محلی(96/05/23) 2     1396/7/11 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/31) 1     1396/7/11 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/22) 1     1396/7/11 10:30  
راهنمای محلی(96/05/10) 2     1396/7/11 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/10) 1     1396/7/11 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/23) 1     1396/7/11 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/2) 3     1396/7/11 10:30  
                   
13 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری(96/5/2) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/5/15) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای موزه(1396/5/30) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/22) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای محلی(96/05/30) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/12/8 1396/7/11 10:00  
راهنمای محلی گردشگری   1 1396/2/10 1396/7/11 10:00  
راهنمای محلی گردشگری   1 1396/1/15 1396/7/11 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/17 1396/7/11 10:00  
راهنمای موزه گردشگری   1 1395/12/24 1396/7/11 10:00  
                   
14 رزمندگان اسلام راهنمای طبیعت گردی(1396/05/8) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/8) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/9) 1     1396/7/11 10:00  
راهنمای محلی(96/05/9) 2     1396/7/11 10:00  
راهنمای محلی(96/05/30) 1     1396/7/11 10:00  
                   
15 علم پرور راهنمای موزه   1 1396/1/20 1396/7/12 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/2) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/3) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/4) 2     1396/7/12 09:00  
راهنمای موزه(96/05/4) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای محلی(96/05/4) 7     1396/7/12 08:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/7) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای محلی(96/5/7) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/8) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/8) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای محلی(96/5/8) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای موزه(96/05/8) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای موزه(96/05/9) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/5/9) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای محلی(96/5/10) 2     1396/7/12 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/15) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای محلی(96/5/16) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/17) 3     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/22) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای موزه(96/05/22) 1     1396/7/12 08:30  
راهنمای موزه(96/05/23) 2     1396/7/12 08:30  
راهنمای محلی(96/5/23) 8     1396/7/12 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/23) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/24) 2     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/24) 3     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/25) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/28) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/28) 1     1396/7/12 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری   2 1396/4/14 1396/7/12 09:00  
راهنمای موزه   1 1395/12/18 1396/7/12 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/30) 2     1396/7/12 09:00  
راهنمای موزه(96/05/30) 1     1396/7/12 08:30  
                   
16 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10 2     1396/7/12 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/10) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/10) 2     1396/7/12 10:00  
راهنمای موزه(95/12/15) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای محلی(95/12/15) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای طبیعت گردی(1395/12/18) 1     1396/7/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری(95/12/15) 1     1396/7/12 10:00  
راهنمای موزه(95/12/22) 3     1396/7/12 10:30  
راهنمای طبیعت گردی(1395/12/22) 5     1396/7/12 10:00  
راهنمای محلی(95/12/22) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای محلی(95/12/23) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای موزه(95/12/24) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای محلی(96/5/1) 1     1396/7/12 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/3) 1     1396/7/12 10:00  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/4) 1     1396/7/12 10:00  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/25) 4     1396/7/12 10:00  
راهنمای موزه(96/5/28) 4     1396/7/12 10:30  
راهنمای موزه(96/5/29) 2     1396/7/12 10:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/5/31) 1     1396/7/12 10:00  
                   
17 کیش مهر راهنمای موزه(96/5/3) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
18 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی(1396/05/1) 1     1396/7/16 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/1/30) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/9) 3     1396/7/16 08:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/4) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای محلی(1396/05/11) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه(96/5/17) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/17) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/17) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای محلی(1396/05/21) 2     1396/7/16 08:30  
راهنمای محلی(1396/05/4) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/8) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/05/21) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای محلی(1396/05/25) 3     1396/7/16 08:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/05/25) 2     1396/7/16 08:30  
راهنمای محلی(1396/05/28) 1     1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1396/1/29 1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه   2 1396/1/29 1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه   5 1396/2/10 1396/7/16 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1396/2/2 1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه   1 1396/2/12 1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه   1 1396/1/20 1396/7/16 08:30  
راهنمای موزه(1396/05/28) 1     1396/7/16 08:30  
                   
19 نشان برتر راهنمای طبیعت گردی(96/05/7) 1     1396/7/11 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(1396/05/15) 1     1396/7/11 10:00  
                   
20 نیکو روش راهنمای موزه   1 1395/2/11 1396/7/16 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/05/4) 6     1396/7/16 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(96/05/8) 1     1396/7/16 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(96/05/15) 1     1396/7/16 09:30  
راهنمای موزه(96/05/15) 5     1396/7/16 09:30  
راهنمای محلی(96/05/16) 6     1396/7/16 09:30  
راهنمای موزه(96/05/30) 2     1396/7/16 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/22) 1     1396/7/16 09:30  
راهنمای محلی(96/05/31) 1     1396/7/16 09:30  
                   
21 وِیژگان راهنمای موزه(96/05/3) 1     1396/7/12 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(96/05/10) 1     1396/7/12 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/11) 2     1396/7/12 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/16) 2     1396/7/12 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/05/21) 1     1396/7/12 09:30  
راهنمای محلی(96/05/24) 5     1396/7/12 09:30  
راهنمای موزه(96/05/30) 1     1396/7/12 09:30  
راهنمای محلی(96/05/31) 1     1396/7/12 09:30  
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 701 | بازديدکنندگان امروز: 974 | کل بازديدکنندگان: 971992 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2969 ثانيه