موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون خرداد و 25و 26 و 31 اردیبهشت ٩٦ > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ  والکترونیکی خرداد 1396 به جز 25 و 26  , 31 اردیبهشت                  
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات      
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری      
تعداد تاریخ آزمون کتبی      
1 آرمان روشن راهنمای موزه(96/03/10) 2     1396/5/24 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
                     
2 امیران راهنمای موزه(96/03/9) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
                     
3 آینده درخشان راهنمای عمومی گردشگری(96/03/01) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
            "        
4 آراد علم راهنمای موزه(1396/03/31) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/31) 2     " "          
            " "      
5 پردازشگران پارسی راهنمای موزه(1396/03/22) 4     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
راهنمای محلی(1396/03/10) 2     " "    
            " "      
6 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی(1396/2/25) 1     " " مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
راهنمای موزه(1396/2/25) 1     " "    
راهنمای موزه(1396/2/31) 9     " "    
راهنمای محلی(1396/03/6) 3     " "    
راهنمای موزه(1396/03/06) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/10) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/03/20) 11     " "    
راهنمای موزه(1396/03/021) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/3/24) 1     " "    
راهنمای محلی(96/03/27) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/3/28) 1     " "    
راهنمای موزه(96/3/29) 1     " "    
راهنمایی طبیعت گردی (اکوتوریسم)(96/03/29) 5     " "    
                           
  تدبیرگران راهنمای موزه   6 1395/12/14 1396/5/25   مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  راهنمای موزه و محلی ساعت 8:30 راهنمای طبیعت گردی ساعت 9:00 راهنمای گردشگری ساعت 9:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/14 "   "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/15 "   "  
راهنمای موزه   1 1395/12/17 "   "  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/22 "   "  
راهنمای موزه   1 1395/12/18 "   "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/18 "   "  
راهنمای محلی   1 1395/12/21 "   "  
راهنمای موزه   1 1395/12/22 "   "  
راهنمای محلی   2 1395/12/22 "   "  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/23 "   "  
راهنمای محلی   1 1395/12/23 "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/02/25) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/02/31) 8     "   "  
راهنمای محلی (1396/02/31) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/01) 3     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/01) 5     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/02) 1     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/06) 3     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/07) 2     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/07) 2     "   "  
راهنمای محلی (1396/03/07) 9     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/07) 1     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/08) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/10) 2     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/10) 1     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/20) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/20) 2     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/21) 1     "   "  
راهنمای محلی (1396/03/25) 1     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/25) 1     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/27) 1     "   "  
راهنمای محلی (1396/03/27) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/28) 3     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/28) 6     "   "  
راهنمای موزه (1396/03/29) 1     "   "  
راهنمای طبیعت گردی (1396/03/29) 3     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/29) 1     "   "  
راهنمای عمومی گردشگری (1396/03/31) 2     "   "  
                   
6 تدبیرگران 2  راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/01 1396/5/25     راهنمای محلی ساعت 9:30 راهنمای موزه ساعت 10 راهنمای گردشگری و طبیعت گردی ساعت 10:30
راهنمایی محلی    2 1395/12/7 "     "
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/10 "     "
راهنمای محلی   1 1395/12/11 "     "
راهنمای طبیعت گری اکوتوریسم    1 1395/12/11 "     "
راهنمای موزه   1 1395/12/14 "     "
 راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/12/14 "     "
 راهنمای محلی   1 1395/12/15 "     "
 راهنمای موزه   2 1395/12/17 "   مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  "
راهنمای عمومی گردشگری   4 1395/12/18 "   "
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/12/22 "   "
راهنمای موزه   1 1395/12/22 "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/02/31) 3     "   "
راهنمای محلی(96/02/31) 1     "   "
راهنمای محلی(96/03/1) 2     "   "
راهنمای موزه(96/03/1) 10     "   "
راهنمای موزه(96/03/6) 1     "   "
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/7) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/03/7) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی (96/03/10) 1     "   "
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/10) 1     "   "
راهنمای محلی(96/03/9) 1     "   "
راهنمای محلی(96/03/20) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/03/20) 1     "   "
راهنمای موزه(96/03/21) 1     "   "
راهنمای موزه(96/03/27) 2     "   "
راهنمای موزه(96/03/28) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/03/28) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/03/29) 1     "   "
راهنمای موزه(96/03/29) 1     "   "
راهنمای موزه(96/03/31) 4     "   "
راهنمای موزه(96/03/23) 1     "   "
راهنمای طبیعت گردی(96/03/31) 3     "   "
راهنمای محلی(96/03/31) 3     "   "
                           
7 تهران صنعت راهنمای موزه(96/03/21) 3     1396/5/24 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
                         
8 دورنما راهنمای محلی(96/03/1) 1     1396/5/24 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
راهنمای محلی(96/03/30) 1     " "    
راهنمای محلی(96/03/16) 1     " "    
اتاق دار هتل (96/03/8) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/25) 1     " "    
راهنمای محلی   1 1395/11/24 " "    
راهنمای طبیعت گردی   1 1395/11/24 " "    
راهنمای موزه(1396/03/1) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/03) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/25) 1     " "    
                     
9 رزمندگان اسلام راهنمای محلی(96/02/9) 1     1396/5/24 10:30      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/31) 1     " "      
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/1)  1     " "      
راهنمای محلی(1396/3/1)  1     " "      
راهنمای موزه(1396/3/8)  1     " "      
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/8)  1     " "      
راهنمای محلی(1396/3/7)  2     " "      
راهنمای موزه(1396/3/9)  1     " "      
راهنمای موزه(1396/3/7)  1     " "      
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/21)  1     " "      
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/21) 1     " "      
راهنمای موزه(96/03/21) 1     " "      
راهنمای محلی(96/03/22) 3     " "      
راهنمای موزه(96/03/31) 5     " "      
راهنمای موزه(96/03/24) 1     " "      
راهنمای موزه(96/03/27) 1     " "      
راهنمای محلی(96/03/30) 1     " "      
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/31) 1     " "      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/31) 2     " "      
                           
10 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری(96/02/26) 1     1396/5/28 08:30      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/31) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/2/31)  1     " "    
راهنمای موزه(1396/2/31)  1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/1)  1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/24)  2     " "    
راهنمای محلی(1396/3/25) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/29) 1     " "    
                   
11   راهنمای محلی(1396/2/31) 3     1396/5/28 08:30            
سپهر آفرین راهنمای طبیعت گردی(1396/3/31) 1     " "            
  راهنمای محلی(1396/3/21) 2     " "            
  راهنمای عمومی گردشگری(96/03/29) 1     " "            
  راهنمای عمومی گردشگری(96/03/31) 1     " "            
  راهنمای محلی(1396/3/27) 1     " "      
                     
12 سامان آفرین راهنمای محلی(1396/3/25) 2     1396/5/28 08:30      
راهنمای محلی(1396/3/1) 2     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/9) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(96/03/27) 1     " "    
                   
13 علوی ایران راهنمای موزه(96/03/7) 1     1396/5/28 09:00      
راهنمای محلی(96/03/7) 1     " "    
راهنمای موزه(96/03/9) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(96/3/20) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/3/22) 1     " "    
راهنمای موزه(96/03/21) 1     " "    
راهنمای موزه(96/03/28) 5     " "      
راهنمای طبیعت گردی (96/03/23) 1     " "      
                   
14 علم پرور راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/2 1396/5/28 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/12/11 " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/31)  6     " "    
راهنمای موزه   1 1395/12/11 " "    
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/18 " "    
راهنمای موزه   1 1395/12/18 " "    
راهنمای عمومی گردشگری    1 1395/12/18 " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/2) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/9) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/10) 2     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/10)  1     " "    
راهنمای محلی(96/3/16) 10     " "    
راهنمای محلی(96/3/20) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/20)  1     " "    
راهنمای محلی(1396/3/30)  1     " "    
راهنمای محلی(1396/3/22)  1     " "    
راهنمای موزه(1396/3/25)  1     " "    
راهنمای موزه(1396/3/25)  1   لیست موجود نیست " " لیست موجود نبود  
راهنمای موزه(1396/3/23)  1     " "    
راهنمای محلی(1396/3/23)  1     " "    
راهنمای طبیعت گردی(96/03/22) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری    1 1395/12/18 " "    
راهنمای عمومی گردشگری (96/02/31) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری (96/03/31) 6     " "    
                   
15 کیش مهر راهنمای طبیعت گردی(96/03/16) 1     1396/5/28 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
راهنمای موزه(96/03/16) 1     " "    
                     
16 نیکوروش راهنمای موزه   1 1395/12/10 1396/5/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی     
راهنمای موزه   1 1395/12/24 " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/8) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(96/03/9) 1     " "    
راهنمای محلی(96/03/9) 1     " "    
راهنمای طبیعت گردی (96/03/16) 2     " "    
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/21) 1     " "    
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/27) 1   لیست موجود نیست " " لیست موجود نبود  
راهنمای محلی(1396/3/30) 1     " "    
  راهنمای محلی(1396/2/31) 2     " "    
                     
17 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای محلی   3 1395/12/6 1396/5/28 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
راهنمای محلی   1 1395/12/10 " "          
راهنمای محلی(1396/2/25) 1     " "          
راهنمای محلی(1396/3/6) 1     " "          
راهنمای محلی(1396/3/8) 1     " "          
راهنمای محلی(1396/3/9) 1     " "          
راهنمای محلی(1396/3/20) 1     " "          
راهنمای محلی(1396/3/21) 10     " "          
راهنمای موزه   1 1395/10/29 " "          
راهنمای موزه(1396/2/25) 1     " "          
راهنمای موزه(1396/2/31) 3     " "          
راهنمای موزه(1396/3/21) 1     " "          
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/12/4 " "          
راهنمای طبیعت گردی(1396/2/25) 1     " "          
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/3) 1     " "          
راهنمای عمومی گردشگری    1 1395/12/15 " "          
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/31) 1     " "          
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/7) 1     " "          
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/16) 1     " "      
                   
18 وِیژگان راهنمای موزه(1396/3/9) 7     1396/5/28 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی           
راهنمای موزه(1396/3/20) 3     " "          
راهنمای موزه(1396/3/21) 1     " "          
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/20) 1     " "          
راهنمای عمومی گردشگری(1396/3/21) 1     " "          
راهنمای طبیعت گردی(1396/3/24) 7     " "          
راهنمای ممحلی(1396/2/31) 8     " "          

بازديدکنندگان اين صفحه: 2182 | بازديدکنندگان امروز: 1153 | کل بازديدکنندگان: 916225 | بازديدکنندگان آنلاین: 25 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4844 ثانيه