موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله دوم 96 و آنلاین تا30 اردیبهشت 1396 به جز 25 و 26 > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  هماهنگ  والکترونیکی تا 30اردیبهشت 1396 به جز 25 و 26                    
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای موزه   2 1395/11/16 96/5/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    2 1395/11/10  
راهنمای محلی   1 1395/11/18  
راهنمای موزه(1396/2/24) 1      
راهنمای طبیعت گردی (1396/2/30) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/30) 1      
            96/5/11    
2 آینده درخشان راهنمای موزه   4 1395/8/25 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/02/20) 1      
راهنمای محلی(1395/12/22) 4      
               
3 پردازشگران پارسی راهنمای موزه(96/2/16) 1     مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/17) 1     96/5/11 09:00  
راهنمای موزه(1396/02/18) 1     9:00  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/02/19) 1      
راهنمای موزه(1396/02/19) 2      
راهنمای محلی(1396/02/27) 1      
راهنمای محلی   1 1395/11/12  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/11/23 96/5/11  
                 
4 تهران پایتخت 2 راهنمای محلی(1396/2/16) 1     09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (1396/2/16) 9     09:30  
راهنمای موزه(1396/02/16) 4     09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/19) 1     09:30  
                   
5 تدبیرگران راهنمای طبیعت گردی (1396/2/18) 1     96/5/14 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(96/02/19) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای موزه(95/12/23) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای موزه(95/12/25) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای محلی(1396/2/19) 7     96/5/14 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (1396/2/19) 5     96/5/14 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/19) 6     96/5/14 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/24) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/27) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (1396/2/27) 1     96/5/14 08:30  
راهنمای موزه(96/2/27) 1     96/5/14 08:30  
                 
6 تدبیرگران 2 راهنمای محلی(1396/2/19) 3     96/5/14 09:00    
راهنمای موزه(96/2/18) 1     96/5/14 09:00    
راهنمای موزه(96/2/19) 4     96/5/14 09:00    
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/19) 2     96/5/14 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/24) 1     96/5/14 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/27) 2     96/5/14 09:00  
              09:00    
7 دورنما راهنمای عمومی گردشگری(96/2/16) 1     96/5/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(96/2/24) 1     96/5/11 09:00  
            96/5/11 09:00  
    راهنمای موزه(1396/02/17) 1     96/5/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
    راهنمای موزه(96/2/27) 1     96/5/11 09:00  
    راهنمای موزه   1 1395/11/12 96/5/11 09:00  
    راهنمای محلی   1 1395/10/20 96/5/11 09:00  
8 رزمندگان اسلام راهنمای محلی(96/02/27) 2     96/5/11 09:00  
  راهنمای طبیعت گردی(1396/2/27)  7     96/5/11 09:00  
    راهنمای طبیعت گردی(1396/2/30)  1     96/5/11 09:00  
    راهنمای طبیعت گردی   2 1395/11/10 96/5/11 09:00  
    راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/10/29 96/5/11 09:00  
    راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/11/09 96/5/11 09:00    
                   
9 راه خودرو راهنمای موزه(96/02/17) 1     96/5/14 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(96/02/30) 1     96/5/14 09:30  
راهنمای موزه   1 1395/10/15 96/5/14 09:30  
راهنمای موزه   1 1395/10/29 96/5/14 09:30  
راهنمای موزه   1 1395/11/03 96/5/14 09:30  
راهنمای موزه   1 1395/11/18 96/5/14 09:30  
راهنمای محلی(1396/2/18) 1     96/5/14 09:30  
راهنمای محلی(1396/2/19) 3     96/5/14 09:30  
راهنمای محلی(1395/12/25) 1     96/5/14 09:30  
راهنمای محلی(1396/2/30) 1     96/5/14 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1396/2/23)  1     96/5/14 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1395/12/24)  1     96/5/14 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/17) 1     96/5/14 09:30  
راهنمای طبیعت گردی(1395/12/25)  4     96/5/14 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/10/7 96/5/14 09:30  
                   
10 سپهرآفرین راهنمای موزه(1396/2/16) 3     96/5/11 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (96/02/18) 1      
            96/5/11      
11 سامان آفرین راهنمای طبیعت گردی (96/02/30) 1     09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/19) 96/5/11 09:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/16) 09:30  
راهنمای طبیعت گردی    1 (95/11/11) 96/5/11 09:30  
راهنمای محلی(1396/2/23) 2     09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/19)  1     96/5/11 09:30  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/20)  1     09:30  
راهنمای عمومی گردشگری   2 1395/11/17 96/5/11 09:30  
راهنمای موزه   1 1395/11/11 09:30  
            96/5/14      
12  علوی ایران راهنمای موزه(96/02/27) 1     09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/27)  1     96/5/14 09:00  
راهنمای محلی(96/2/27) 2     09:00  
راهنمای محلی(96/2/17) 1     96/5/14 09:00  
راهنمای موزه(96/02/18) 1     09:00  
راهنمای طبیعت گردی (96/02/24) 1     96/5/14 09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/27)  3     09:00  
راهنمای عمومی گردشگری(1395/12/22)  6     96/5/14 09:00    
                 
13 علم پرور راهنمای محلی(96/2/19) 2     96/5/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(96/2/27) 1      
راهنمای موزه(96/02/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/19)  1      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری 2 1395/11/6  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/11/9  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/11/2  
راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/20)  1      
راهنمای محلی(96/2/20) 1      
راهنمای محلی(96/2/23) 2      
راهنمای محلی   1 1395/11/9  
راهنمای محلی   1 1395/11/24  
راهنمای محلی   1 1395/11/6  
راهنمای محلی   2 1395/11/17  
راهنمای محلی   1 1395/11/24  
راهنمای محلی   2 1395/11/25  
راهنمای محلی   1 1395/11/9  
راهنمای موزه(96/02/17) 2      
راهنمای موزه(96/02/23) 3      
راهنمای طبیعت گردی (96/02/24) 2      
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/11/12  
                   
14 کیش مهر راهنمای عمومی گردشگری   1  (95/11/18) 96/5/15 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
    راهنمای موزه(96/02/16) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای موزه(96/02/19) 4     96/5/14 10:00    
15 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای موزه(96/02/30) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای موزه(96/02/17) 2     96/5/14 10:00    
    راهنمای موزه(96/02/18) 2     96/5/14 10:00    
    راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/17) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/27) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای عمومی گردشگری(1395/12/10) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای عمومی گردشگری(1395/12/8) 1     96/5/14 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
    راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/11/12 96/5/14 10:00    
    راهنمای عمومی گردشگری(1396/2/16) 2     96/5/14 10:00    
    راهنمای طبیعت گردی (1396/2/18) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای طبیعت گردی (1395/11/23) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای طبیعت گردی (1396/2/16) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای طبیعت گردی    1 1395/11/5 96/5/14 10:00    
    راهنمای طبیعت گردی (1395/11/25) 1     96/5/14 10:00    
    راهنمای محلی(1396/1/29) 1       10:00    
    راهنمای محلی(1396/2/19) 2     96/5/14 10:00    
                   
16 نیکوروش راهنمای موزه(96/02/16) 1     96/5/14 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/12/16) 1      
                   
17 وِیژگان راهنمای محلی 1     96/5/14 10:00    

بازديدکنندگان اين صفحه: 802 | بازديدکنندگان امروز: 1122 | کل بازديدکنندگان: 916194 | بازديدکنندگان آنلاین: 18 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4259 ثانيه