موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله نهم و الکترونیکی تا 30 بهمن 95  > هتلداری و گردشگری  صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                                  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون  الکترونیکی تا 30 بهمن  1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/11/2) 1     1396/2/2 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/11/10) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/18) 1      
راهنمای موزه(95/11/16) 2      
راهنمای محلی(95/11/18) 1 1 1395/8/1  
راهنمای محلی   1 1395/8/15  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/13) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/25) 1      
                   
2 امیران راهنمای طبیعت گردی (95/11/16) 1     1396/2/4 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/7/3  
راهنمای محلی(95/11/2) 1      
            "      
3 پارت راهنمای محلی(95/11/19) 2     1396/2/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/11/30) 7      
راهنمای موزه(95/11/10) 1      
راهنمای موزه(95/11/19) 2      
                   
4 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری(95/11/23) 2     1396/2/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/26) 1      
راهنمای محلی(95/11/12) 2      
راهنمای محلی(95/11/13) 1      
راهنمای موزه(95/11/23) 2 1 1395/8/15  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/25) 1      
                   
5 پیشکسوتان راهنمای طبیعت گردی    1 1395/8/5 1396/2/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
            "      
6 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/11/3) 1+1+1     1396/2/10 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/5) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/6) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/10) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/18) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/20) 1 2 1395/8/1  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/23) 1+1 1 1395/8/22  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/25) 1 5 1395/8/3  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/26) 1+1 1 1395/8/10  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/5) 1+1+1 1 1395/8/5 1396/2/10 09:00  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/13) 1 1 1395/8/22  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/18) 3+3 1 1395/8/18  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/20) 1 2 1395/8/1  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/26) 1+1 1 1395/8/19  
راهنمای موزه(95/11/11) 1 1 1395/8/26 1396/2/10 09:30  
راهنمای موزه(95/11/13) 1 1 1395/8/1  
راهنمای موزه(95/11/16) 1 2 1395/8/3  
راهنمای موزه(95/11/17) 1 1 1395/8/9  
راهنمای موزه(95/11/18) 1 5 1395/8/18  
راهنمای محلی(95/11/3) 6     1396/2/10 10:00  
راهنمای محلی(95/11/4) 6      
راهنمای محلی(95/11/5) 1      
راهنمای محلی(95/11/6) 1      
راهنمای محلی(95/11/9) 1      
راهنمای محلی(95/11/10) 1      
راهنمای محلی(95/11/18) 1      
راهنمای محلی(95/11/19) 1      
راهنمای محلی(95/11/23) 1 3 1395/8/5  
راهنمای محلی(95/11/26) 1 1 1395/8/19  
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/11/11) 2 3 1395/8/3 1396/2/11 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/24) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/26) 1+3      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/6) 2 1 1395/8/1  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/9) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/18) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/20) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/23) 1+2      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/26) 1+1+1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/30) 1+1      
راهنمای موزه(95/11/3) 1 1 1395/8/24 1396/2/11 09:00  
راهنمای موزه(95/11/4) 1 1 1395/8/18  
راهنمای موزه(95/11/5) 1 2 1395/8/18  
راهنمای موزه(95/11/6) 1 1 1395/8/15  
راهنمای موزه(95/11/9) 1+2      
راهنمای موزه(95/11/10) 1+1+1+1      
راهنمای موزه(95/11/11) 1      
راهنمای موزه(95/11/13) 1+1      
راهنمای موزه(95/11/16) 2+1      
راهنمای موزه(95/11/17) 1+1+1      
راهنمای موزه(95/11/23) 1+1+2      
راهنمای محلی(95/11/3) 9 1 1395/11/30 1396/2/11 09:30 مهدی صادق اوغلی
راهنمای محلی(95/11/4) 3      
راهنمای محلی(95/11/6) 1      
راهنمای محلی(95/11/10) 1      
راهنمای محلی(95/11/19) 1      
راهنمای محلی(95/11/23) 1      
راهنمای محلی(95/11/26) 3+1+1      
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (95/11/9) 1 1 1395/7/12 1396/2/3 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (19/10/95) 1      
راهنمای محلی(95/11/2) 9 3 1395/7/27  
راهنمای محلی(95/11/16) 1 1 1395/8/1  
راهنمای محلی(95/11/17) 3 1 1395/5/20 امیرسلامی
راهنمای محلی(18/6/95)
راهنمای موزه(95/11/24) 7 1 1395/8/25  
راهنمای موزه   1 1395/8/4  
متصدی البسه در هتل (95/11/23) 1      
                   
9 دانش علوی راهنمای محلی(95/11/2) 1     1396/2/3 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/11/25) 2      
راهنمای محلی(95/11/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/26) 1      
راهنمای موزه(95/11/9) 1      
راهنمای موزه(95/11/17) 1      
راهنمای موزه(95/11/19) 1+1      
راهنمای موزه(95/11/26) 1      
                   
10 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/11/24) 1 2 1395/8/1 1396/2/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/8/8  
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/8/12  
راهنمای موزه(95/11/13) 1 1 1395/7/12  
راهنمای محلی(95/11/24) 2+1 2 1395/8/11  
                   
11 راه خودرو راهنمای طبیعت گردی (95/11/9) 1  1 1395/7/26  1396/2/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی   1 28/7/1395  
راهنمای محلی(95/11/3) 1      
راهنمای محلی(95/11/27) 2      
راهنمای عمومی گردشگری   1 24/7/1395  
راهنمای موزه(95/10/29) 1  1 1395/8/23 علی اکبر واحدی
راهنمای موزه(95/11/3) 1  1  1395/8/24  
راهنمای موزه(95/11/13) 1      
راهنمای موزه(95/11/18) 1      
راهنمای موزه(95/11/25) 1      
راهنمای موزه(95/11/26) 1      
راهنمای موزه(95/11/27) 1      
                   
12 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری(95/11/9) 1 1 1395/8/2 1396/2/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/10) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/25) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/4) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/10) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/16) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/24) 1      
راهنمای محلی(95/11/26) 1 1 1395/6/10  
راهنمای موزه(95/11/10) 1+4 1 1395/8/25  
راهنمای موزه(95/11/12) 1      
راهنمای موزه(95/11/25) 1      
                   
13 سامان آفرین راهنمای موزه(95/11/10) 1     1396/2/2 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/11/11) 1      
راهنمای موزه(95/11/16) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/11) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/16) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/17) 3 1 1395/7/14  
              "    
14 سپهرآفرین راهنمای موزه(95/11/12) 1     1396/2/2 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/11/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/23) 1      
راهنمای محلی(95/11/5) 1      
راهنمای محلی(95/11/23) 1      
راهنمای محلی(95/11/25) 1      
                   
15 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/11/3) 1     1396/2/4 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/11/12) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/13) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/17) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/23) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/11/27) 1      
راهنمای محلی(95/11/2) 1 1 1395/8/17  
راهنمای محلی(95/11/6) 1      
راهنمای محلی(95/11/9) 3+2      
راهنمای محلی(95/11/10) 1      
راهنمای محلی(95/11/17) 2+2+1      
راهنمای محلی(95/11/24) 3+1      
راهنمای محلی(95/11/25) 2+1      
راهنمای موزه(95/11/9) 1 1 1395/8/16 1396/2/4 09:30  
راهنمای موزه(95/11/11) 2+1 1 1395/8/8  
راهنمای موزه(95/11/16) 1 1 1395/8/17  
راهنمای موزه(95/11/18) 1 1 1395/8/2  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/29) 1     منتظری
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/2) 1 1 1395/8/16  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/6) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/9) 9      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/16) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/19) 1      
                   
16 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/11/28) 1     1396/2/3 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای محلی(95/11/9) 1      
راهنمای محلی(95/11/10) 1      
راهنمای محلی(95/11/23) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/6) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/9) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/10) 1+1      
                   
17 کیش مهر راهنمای موزه(95/11/24) 1 1 1395/8/3 1396/2/3 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه   1 1395/7/28  
راهنمای موزه   1 1395/6/29  
راهنمای طبیعت گردی (95/11/18) 1 1 1395/8/5  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/8/26  
راهنمای محلی(95/11/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/17) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/25) 1      
                   
18 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/11/3) 1 2 1395/7/28 1396/2/9 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/6) 1 1 1395/8/12  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/12) 1 1 1395/8/17  
راهنمای عمومی گردشگری(95/11/25) 1      
راهنمای محلی (95/11/2) 1      
راهنمای محلی (95/11/10) 1      
راهنمای محلی (95/11/17) 1      
راهنمای محلی (95/11/20) 1      
راهنمای محلی (95/11/27) 1+2+4      
راهنمای موزه(95/11/10) 1 1 1395/8/12 1396/2/9 09:00  
راهنمای موزه(95/11/11) 1      
راهنمای موزه(95/11/12) 1      
راهنمای موزه(95/11/13) 1      
راهنمای موزه(95/11/25) 1+1 1 1395/7/14  
راهنمای طبیعت گردی (95/6/21) 1 1 1395/7/25 1396/2/9 09:30 شاهرخی
راهنمای طبیعت گردی(95/11/5) 1+1 2 1395/7/26  
راهنمای طبیعت گردی(95/11/10) 5+6+1 1 1395/8/5  
راهنمای طبیعت گردی(95/11/16) 1 1 1395/8/10  
راهنمای طبیعت گردی(95/11/17) 1 4 1395/8/24  
راهنمای طبیعت گردی(95/11/19) 1      
راهنمای طبیعت گردی(95/11/20) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی(95/11/26) 1      
                   
19 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری(95/11/2) 2 1 1395/8/15 1396/2/2 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه   1 1395/8/26  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/8/8  
راهنمای محلی    1 1395/8/9  
راهنمای محلی    1 1395/8/1  
                   
20 بروزرسانی کارمند پیشرفته فروش بلیط 1     1396/2/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی  هلیا آقامحسنی
                   

2     شکاری -پادارالیاسی
بازديدکنندگان اين صفحه: 852 | بازديدکنندگان امروز: 237 | کل بازديدکنندگان: 832341 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/3749 ثانيه