موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی اجرای آزمون های عملی > آزمون هماهنگ مرحله هشتم 95 و الکترونیکی تا 30 دی 1395  > هتلداری و گردشگری   صفحه اصلی |تماس با ما
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

« نکات قابل توجه در برگزاری آزمون های عملی »

þ   کلیه کارآموزان بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از موعد شروع آزمون ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند .

þ   همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار ( کارت ملی ) جهت شرکت در جلسه آزمون الزامی است .

þ   همراه داشتن ملزومات مورد نیاز شرکت در آزمون هر حرفه ، الزامی است .

þ   برای کسب اطلاع از زمانبندی تعیین شده برای آزمون عملی هر حرفه ، کافی است ابتدا دوره آزمونی را انتخاب نموده و سپس با انتخاب رشته مورد نظر ، نسبت به مشاهده جدول زمانبندی آزمون حرفه های آن اقدام نمایید .

þ   آدرس مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی :

میدان بهمن ، خیابان آزادگان ، مقابل بیمارستان امیر المومنین (ع) ، جنب پارک سردار جنگل

مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروّتی

تلفن : 55346300  -  55346340

                     زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)                           آزمون هماهنگ مرحله هشتم  95و الکترونیکی تا 30 دی 1395                     
                                                          نام رشته : هتلداری و گردشگری                                       
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 آراد علم راهنمای طبیعت گردی (95/10/6) 3     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/10/7) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/22) 1      
راهنمای موزه(95/10/6) 4 1 1395/7/26  
راهنمای موزه(95/10/7) 1      
راهنمای موزه(95/10/11) 4      
راهنمای موزه(95/10/12) 1      
راهنمای محلی(95/10/1) 1      
راهنمای محلی(95/10/6) 1      
راهنمای محلی(95/10/18) 1      
                   
2 آینده درخشان راهنمای طبیعت گردی (95/10/26) 3     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
3 امیران راهنمای طبیعت گردی (95/10/1) 1 1 1395/5/24 1395/12/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری   1 1395/7/3  
راهنمای موزه(95/10/20) 2      
راهنمای محلی(95/10/15) 1      
                   
4 پارت راهنمای عمومی گردشگری(95/10/20) 2     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
5 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری(95/10/23) 1     1395/12/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/10/1) 3      
راهنمای محلی(95/10/12) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/1) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/29) 1      
                   
6 تدبیرگران راهنمای عمومی گردشگری(95/10/1) 1+1 1 1395/7/5 1395/12/23 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/5) 1 1 1395/7/25  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/6) 1 1 1395/7/26  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/8) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/11) 4      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/13) 6+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/15) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/19) 4      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/25) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/4) 1 1 1395/7/13  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/11) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/15) 1+1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/20) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/29) 1      
راهنمای موزه(95/10/4) 1 2 1395/7/26 1395/12/23 09:00  
راهنمای موزه(95/10/6) 1 2 1395/7/27  
راهنمای موزه(95/10/13) 1 3 1395/7/25  
راهنمای موزه(95/10/15) 1 2 1395/7/5  
راهنمای موزه(95/10/18) 1 1 1395/7/12  
راهنمای موزه(95/10/19) 6 1 1395/7/11  
راهنمای موزه(95/10/23) 2 1 1395/6/15  
راهنمای موزه(95/10/27) 1+1      
راهنمای موزه(95/10/29) 1+1      
راهنمای محلی(95/10/6) 1+1 1 1395/7/29 1395/12/23 09:30  
راهنمای محلی(95/10/8) 1+1 1 1395/7/5  
راهنمای محلی(95/10/11) 1 1 1395/7/25  
راهنمای محلی(95/10/12) 3 1 1395/7/26  
راهنمای محلی(95/10/13) 7 7 1395/7/13  
راهنمای محلی(95/10/15) 1      
راهنمای محلی(95/10/19) 3      
راهنمای محلی(95/10/29) 1      
                   
7 تدبیرگران 2 راهنمای عمومی گردشگری(95/10/11) 3 1 1395/7/25 1395/12/23 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/13) 4+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/15) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/25) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/29) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/5) 1+1 4 1395/7/13 1395/12/23 08:30  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/6) 5 5 1395/7/25  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/13) 1 1 1395/7/27  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/15) 3      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/28) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/29) 1+1      
راهنمای موزه(95/10/1) 1 4 1395/7/25 1395/12/23 09:00  
راهنمای موزه(95/10/6) 1+1 1 1395/7/15  
راهنمای موزه(95/10/7) 1 1 1395/7/5  
راهنمای موزه(95/10/8) 1 1 1395/7/14  
راهنمای موزه(95/10/11) 1      
راهنمای موزه(95/10/13) 1+1      
راهنمای موزه(95/10/15) 1      
راهنمای موزه(95/10/19) 2      
راهنمای موزه(95/10/25) 3+1      
راهنمای موزه(95/10/27) 1      
راهنمای محلی(95/10/1) 1 1 1395/7/17 1395/12/23 09:30  
                   
8 تهران پایتخت 2 راهنمای طبیعت گردی (95/10/6) 1     1395/12/3 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/10/8) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/19) 11      
راهنمای محلی(95/10/29) 2      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/19) 10      
                   
9 تهران صنعت راهنمای عمومی گردشگری(95/10/8) 1     1395/12/1 08:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
10 دانش علوی راهنمای عمومی گردشگری(95/10/11) 1     1395/12/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/15) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/11) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/28) 1      
                   
11 دورنما راهنمای طبیعت گردی (95/10/27) 1     1395/12/1 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/4) 4      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/20) 1      
راهنمای موزه(95/10/4) 1      
راهنمای موزه(95/10/25) 2      
راهنمای محلی(95/10/1) 2      
راهنمای محلی(95/10/25) 1      
                   
12 راه خودرو راهنمای عمومی گردشگری(95/10/7) 1     1395/12/2 09:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/10/15) 1      
                   
13 رزمندگان اسلام راهنمای عمومی گردشگری(95/10/26) 1     1395/12/3 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/28) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/29) 5      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/18) 1 1 1395/7/19  
راهنمای طبیعت گردی    1 1395/7/10  
راهنمای محلی(95/10/14) 1      
راهنمای محلی(95/10/15) 2      
راهنمای محلی(95/10/20) 1      
راهنمای محلی(95/10/28) 1      
راهنمای موزه(95/10/18) 1 1 1395/7/12  
راهنمای موزه(95/10/27) 1 6 1395/7/14  
                   
14 سامان آفرین راهنمای موزه(95/10/11) 1     1395/12/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه(95/10/27) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/29) 1 1 1395/5/26  
راهنمای محلی(95/10/4) 3 1 1395/6/28  
راهنمای محلی(95/10/15) 1+1      
راهنمای محلی(95/10/19) 2      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/4) 3      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/26) 2      
                   
15 سپهرآفرین راهنمای محلی(95/10/8) 2     1395/12/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
16 سپهرتهران راهنمای عمومی گردشگری(95/10/22) 1     1395/12/2 11:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
                   
17 علم پرور راهنمای طبیعت گردی (95/10/2) 1     1395/12/7 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/10/7) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/29) 1+1      
راهنمای محلی(95/10/4) 1+1      
راهنمای محلی(95/10/12) 1      
راهنمای محلی(95/10/15) 2      
راهنمای محلی(95/10/18) 1      
راهنمای محلی(95/10/20) 3      
راهنمای موزه(95/10/11) 1+1      
راهنمای موزه(95/10/12) 1      
راهنمای موزه(95/10/18) 1      
راهنمای موزه(95/10/20) 1      
راهنمای موزه(95/10/27) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/4) 1     1395/12/7 10:30  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/5) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/11) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/18) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/22) 5      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/25) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/26) 3      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/29) 1      
                   
18 علوی ایران راهنمای طبیعت گردی (95/10/4) 1 1 1395/5/19 1395/12/4 10:00 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/10/5) 1 2 1395/5/18  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/6) 1+1 1 1395/6/17  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/8) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/19) 1+1      
راهنمای محلی(95/10/7) 1 1 1395/5/18  
راهنمای محلی(95/10/12) 1 1 1395/7/13  
راهنمای محلی(95/10/19) 3+1 3 1395/6/29  
راهنمای محلی(95/10/26) 1+1 2 1395/7/12  
راهنمای محلی(95/10/28) 1      
راهنمای موزه(95/10/4) 1+1 1 1395/5/20  
راهنمای موزه(95/10/6) 1 1 1395/6/2  
راهنمای موزه(95/10/7) 1+1 2 1395/7/13  
راهنمای موزه(95/10/11) 1+2      
راهنمای موزه(95/10/19) 1      
راهنمای موزه(95/10/20) 2+2      
راهنمای موزه(95/10/28) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/4) 1+1 1 1395/5/19  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/6) 1 1 1395/6/31  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/7) 1+1 1 1395/7/18  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/8) 4      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/11) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/12) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/28) 1      
                   
19 کیش مهر راهنمای موزه(95/10/29) 1 1 1395/7/13 1395/12/3 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای موزه   1 1395/7/4  
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/13) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/15) 1      
راهنمای محلی(95/10/12) 1 1 1395/6/16  
راهنمای محلی(95/10/20) 1 1 1395/6/20  
                   
20 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری(95/10/4) 1 2 1395/6/28 1395/12/8 10:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/5) 3+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/6) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/7) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/15) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/19) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/20) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/23) 3+1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/26) 1      
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/27) 1      
راهنمای محلی (95/10/4) 1      
راهنمای محلی (95/10/18) 1      
راهنمای محلی (95/10/20) 1      
راهنمای محلی (95/10/26) 1      
راهنمای محلی (95/10/28) 1+1      
راهنمای موزه(95/10/4) 1 1 1395/6/10  
راهنمای موزه(95/10/5) 1+1 1 1395/6/21  
راهنمای موزه(95/10/8) 2 1+1 1395/6/31  
راهنمای موزه(95/10/12) 1      
راهنمای موزه(95/10/14) 1      
راهنمای موزه(95/10/19) 1+3      
راهنمای موزه(95/10/20) 1      
راهنمای موزه(95/10/23) 1      
راهنمای موزه(95/10/25) 1      
راهنمای موزه(95/10/27) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/5) 1 1 1395/5/5  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/6) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/18) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/26) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/27) 1      
                   
21 نیکوروش راهنمای موزه(95/10/4) 1     1395/12/5 09:30 مجتمع آموزش و سنجش مهارت شهید مروتی   
راهنمای طبیعت گردی (95/10/2) 1      
راهنمای طبیعت گردی (95/10/8) 1 1 1395/6/31  
راهنمای طبیعت گردی (95/10/12) 1 1 1395/7/24  
راهنمای طبیعت گردی (95/7/28) 1     ابوالفضل رحیمی
راهنمای عمومی گردشگری(95/10/18) 2 2 1395/6/17  
راهنمای محلی (95/10/1) 1 1 1395/6/9  
راهنمای محلی (95/10/5) 1      
راهنمای محلی (95/10/6) 1      
راهنمای محلی (95/10/27) 1      
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 770 | بازديدکنندگان امروز: 817 | کل بازديدکنندگان: 789012 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5312 ثانيه