موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > بهمن ماه ١٤٠٠ > نيمه دوم > گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مذکور از مرکز مربوطه اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نيمه دوم بهمن  ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 ابن سینا راه دانش راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/20) 3621042-3621027 2+1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
2 بهرایان راهنمای موزه (1400/11/30) 3654438 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
3 پیش ورزان راهنمای موزه (1400/11/23) 3624562 3     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی      1 1400/10/06 1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 فردین پور پناهی شوردرق
                     
4 تدبیرگران راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/20) 3496897 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/20) 3622225 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/30) 3645856 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
5 سامان آفرین راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/17) 3552401-3573982-3239525 2+1+1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
6 علم پرور راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/19) 3551511 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/16) 3412505 1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/18) 3581209-3499565-3522226 4+1+1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/19) 3557293-3499565 2+1     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/16) 3615320 4     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/18) 3631062 2     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/20) 3651369 2     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/25) 3651369 2     1401/03/29 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/16) 3580063-3623689 1+2     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/18) 3580063 2     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
7 علوم هانی راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/25) 3417500 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/17 3415419 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/20) 3415420 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
8 علوی ایران راهنمای موزه (1400/11/20) 3642968 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/23) 3642968 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/25) 3642968 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/20) 3646414-3649191-3642969 1+1+2     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/20) 3646416 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/25) 3646416-3642978 1+1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/20) 3642979-3646411 2+1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/25) 3646411-3642979 1+1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/30) 3646411 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/20) 3642982-3597861 1+1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/25) 3401697-3642982 1+1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
9 قلم کهن نسل پارت راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/25) 3593880 2     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
10 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/20) 3654791 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری      1 1400/10/05 1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 آرین گل دوست اینانلو
راهنمای سلامت     1 1400/04/09 1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 امیر پارسا شریفی
                     
11 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/25) 3632672 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/23) 3632667 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/30) 3648947 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/30 3607145 1     1401/03/29 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
12 نشان برتر راهنمای موزه (1400/11/16) 3639499-3586545 1+1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/17) 3619251-3586545 1+1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/18) 3619251 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/25) 3619251 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/11/30) 3424685 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/11/20) 3552542 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/20) 3304958 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/30) 3586531 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/16) 3619253 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/20) 3586547 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/24) 3619253-3639440 1+1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/16 3660681 2     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/17 3619268-3641676 1+2     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/18 3619268 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/20 3647989-3619268-3619260 1+1+1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
13 نیاوران راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/11/30) 3646212 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/11/25) 3650746-3644004 1+1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/30 3644016 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه     1 1400/10/14 1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 محمد کیک
                     
14 نیکوروش راهنمای موزه (1400/11/18) 3638227 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/11/16) 3558711 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/11/23 3658284 1     1401/03/29 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 297 | بازديدکنندگان امروز: 86 | کل بازديدکنندگان: 2595512 | بازديدکنندگان آنلاین: 5 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5469 ثانيه