موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > اسفند ماه 1400 > گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين اسفند  ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 ابن سینا راه دانش راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/21) 3649993-3649973 1+1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
2 بهاران راهنمای موزه (1400/12/14) 3674698 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/15 3674743 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/16 3665101 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/02) 3665104 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/17) 3665104 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/16) 3674747 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری     1 1400/09/28 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 رحمان حاجی زاده ارمکی
                     
3 بهرایان راهنمای موزه (1400/12/02) 3513897 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری1400/12/18 3487215 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی     1 1400/09/24 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهسا کمالی شرودانی
راهنمای محلی     1 1400/10/22 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 آیلین عباسی
راهنمای گردشگری  سلامت     1 1400/10/07 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهسا کمالی شرودانی
راهنمای گردشگری فرهنگی      1 1400/10/11 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 آیلین عباسی
                     
4 پردازشگران پارسی راهنمای محلی بومی1400/12/01 3662942 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
5 پیشکسوتان راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/11 3623087 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/14 3623087 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری     1 1400/08/18 1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 منیره یارمحمد
                     
6 پیش ورزان راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/02 3663767 3     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/08) 3624562 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
7 تدبیرگران راهنمای موزه (1400/12/01) 3357084 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/15 3681674 2     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
8 تهران پایتخت راهنمای موزه (1400/12/02) 3658484 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
9 سامان آفرین راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/04 3656899-3671564 1+2     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/21 3656899-3671564 1+1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/21 3678186 1     1401/03/21 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
10 علم پرور راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/01) 3522226 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/02) 3581209-3640830 2+2     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/11) 3371800 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/18) 3640830-3673073 6+2     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/21) 3662198 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/02 3551524 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/11 3496826 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/17 3551524 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/18 3578647-3647198-3551524 3+3+1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/01) 3600126 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/02) 3600126 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/18) 3504833 1     1401/03/21 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/03) 3623689-3371794-3651355-3462195 5+1+3+1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/18) 3651355-3623689 1+1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/21) 3691850 1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/01 3609819-3600119 1+1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/15 3499536 1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/17 3504828 1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/21 3691844 2     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/02) 3551511-3579936 2+3     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/03) 3623691 2     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/15) 3496825-3551511 1+1     1401/03/21 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/18) 3623691-3673081-3496825 2+1+1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری      1 1400/09/10 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 حدیث غلامحسین
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 1400/09/10 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 جعفر شایگان صدق
راهنمای موزه      1 1400/09/10 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 کافیه طرق پیما
راهنمای موزه      3 1400/10/25 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 محمد پارسا نوبرانی-حدیث غلامحسین-مژده صادقی سندانی
راهنمای محلی     2 1400/09/14 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 محمدعلی امجدیان-حسین مختاری
راهنمای محلی     1 1400/10/22 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 صدیقه حاجی آقاجانی
راهنمای عمومی گردشگری      1 1400/10/25 1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مبینا خلیلی
                     
11 علوم هانی راهنمای موزه 1400/12/15 3656045 5     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/02 3656036 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/03 3656036 6     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/02) 3656041 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/04) 3656041 4     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/18) 3656041 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/21) 3656041 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/02) 3656034 5     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/15) 3607686 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/18) 3656034 1     1401/03/22 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
12 علوی ایران راهنمای موزه (1400/12/16) 3672309-3665165 1+1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/17) 3665165-3687615 1+1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/18) 3687615 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/16 3672315 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/18 3687663 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/08) 3651918 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/15) 3672311 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/16) 3665176 2     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/18) 3687566 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/16) 3672317 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/18) 3687614-3665143-3687667 1+1+1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/21) 3687614 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/16 3672314 2     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/18 3646416-3691853-3628442-3687603 1+3+1+1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/04) 3650806 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/14) 3691849 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/15) 3680324 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/16) 3665152-3687573 1+1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/17) 3687573 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/18) 3672313 1     1401/03/22 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 1400/04/01 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 ناهید شیرمحمدی
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 1400/06/23 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهدی عزیزی
راهنمای محلی     1 1400/04/27 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 رضا عزیزی راشد
راهنمای موزه     1 1400/05/20 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 محمد مال امیر
راهنمای موزه     1 1400/06/22 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهدی عزیزی
راهنمای موزه     1 1400/10/27 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 سجاد شمس شیرمرد
                     
13 فروغ فلق راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/02) 3658398 3     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/12/08 3620052 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/14 3659258 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
14 قلم کهن نسل پارت راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/02) 3593880 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
15 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای موزه1400/12/04 3547357 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه1400/12/08 3519877 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه1400/12/21 3662638 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/04 3592280 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/18 3654798 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/21 3654798 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/04) 3592262 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/21) 3547335 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/12/17 3654791 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/01) 3662750 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/04) 3662750 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 1400/09/09 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مریم زمانپور
راهنمای گردشگری  سلامت     1 1400/10/15 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مریم زمانپور
راهنمای گردشگری فرهنگی      1 1400/10/20 1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مریم زمانپور
                     
16 نگین آفاق ایرانیان راهنمای محلی1400/12/02 3667408 2     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/07 3667408 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/17 3691747 2     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/02 3671393 2     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
  راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/12/21 3691759 1     1401/03/22 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
  راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/04 3670572 4     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
  راهنمای گردشگری  سلامت1400/12/21 3691754 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
17 نشان برتر راهنمای موزه (1400/12/02) 3619251-3639428 1+1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/17) 3586545 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه (1400/12/21) 3675209 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/01 3619260-3619268 1+1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/04 3647989 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/08 3641676 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/09 3641676 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/14 3619268 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/16 3673427-3673429 1+1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/17 3673429 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/04) 3522142-3619253 1+1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/14) 3586547 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/18) 3675231 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/21) 3675231 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/02) 3673432 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/04) 3664485 2     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/09) 3639380 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/12/21) 3639380 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/12/03) 3619241 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/14) 3664482-3586539 1+1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/18) 3586539 1     1401/03/23 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                     
18 نیاوران راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/12/01) 3596982-3666955 1+1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/02 3617017 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی1400/12/04 3666959 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/01) 3666957 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/12/24) 3697714 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/12/04) 3638452 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی     1 1400/09/13 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 بابک باقری
راهنمای موزه     1 1400/10/27 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 بابک باقری
راهنمای گردشگری  سلامت     1 1400/09/30 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 علی شریفی فرد
                     
19 نیکوروش راهنمای محلی1400/12/03 3674117 1     1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای محلی     1 1400/09/17 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 علی احسانی
راهنمای گردشگری  سلامت     1 1400/09/27 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 فاطمه گنجعلی
                     
20 بروزرسانی راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 1401/01/05 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهدی حقیقی ناغانی
راهنمای موزه     1 1401/01/05 1401/03/23 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5 مهدی حقیقی ناغانی
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 381 | بازديدکنندگان امروز: 981 | کل بازديدکنندگان: 2594974 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/6719 ثانيه