موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > دیماه 1400 > نیمه دوم  > گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نيمه دوم دی  ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد
                   
1 علم پرور  راهنمای موزه (1400/10/25) 3522221-3557291-3580063 2+2+3   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/27) 3557291 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/20) 3499539 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری سلامت(1400/10/25) 3615344 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری سلامت(1400/10/20) 3579936-3623691 1+1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری سلامت(1400/10/22) 3412499 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/20) 3551524-3496826 1+2   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/21) 3376450 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/25) 3499565 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/25) 3600126-3578651 1+1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/20) 3609819 4   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/22) 3631050 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/20) 3557291 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
2 تدبیرگران راهنمای موزه (1400/10/20) 3425904 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/18) 3624890 1   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/20) 3622225 2   شنبه 1400/12/14 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
3 نیکو روش راهنمای محلی(1400/10/25) 3623536 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/22) 3553727 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/18) 3542141 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
4 منادی توسعه راهنمای محلی (1400/10/22) 3559180 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/26) 3559180 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/10/22) 3524309 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/10/25) 3602083 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/10/26) 3602083-3429303 1+1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/20) 3521222 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی اکوتوریسم (1400/10/18) 3425789 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/22) 3592262 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
5 علوی ایران راهنمای محلی (1400/10/20) 3606518 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/25) 3628417 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/25) 3621300 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/10/20) 3606506-3613844 1+1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  سلامت(1400/10/27) 3628439 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/21) 3621302-3628442 1+1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/27) 3591414 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/20) 3613845 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)(1400/10/20) 3456420-3613846-3613841-3208077 1+1+1+1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/25) 3628428 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/21) 3621307 2   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/27) 3628428 1   شنبه 1400/12/14 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/25) 3621287-3628421 1+1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/26) 3628421 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/20) 3606519 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/21) 3621297 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه(1400/10/27) 3621282-3628423 1+1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه(1400/10/25) 3628423 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه(1400/10/20) 3606503 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
6 فروغ فلق راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/26) 3548858-3620052 1+2   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
7 نیاوران راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/29) 3617005-3582106 1+1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/21) 3346609 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/27) 3634307 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی1400/10/25 3405946 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
8 بهرایان راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/22) 3564244 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/26) 3606489 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای محلی (1400/10/22) 3557439 1   شنبه 1400/12/14 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
9 نشان برتر  راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/20) 3619246 2   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/18) 3586535-3619241 3+1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/20) 3552549 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/28) 3619253-3586547 1+1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/20) 3522153 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
10 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری  فرهنگی(1400/10/21) 3420079 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/21) 3617372 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/29) 3617372 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/20) 3617372 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/29) 3607181 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/21) 3617357 2   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/20) 3617357 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/22) 3634240 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
راهنمای موزه (1400/10/29) 3607262 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
11 آریا تهران-شعبه 1 راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم) (1400/10/26) 3625146 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
12 کهکشان راهنمای عمومی گردشگری(1400/10/19) 3527569 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
13 سرو جاویدان راهنمای زبان تخصصی گردشگری1400/10/29 3555296 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
14 بهاران راهنمای محلی* 1400/10/28 3634598 1   یکشنبه 1400/12/15 9:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5   
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 435 | بازديدکنندگان امروز: 1372 | کل بازديدکنندگان: 2595365 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5625 ثانيه