موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > دیماه 1400 > نيمه اول  > بهداشت و ایمنی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نیمه اول دیماه 1400
 نام رشته : بهداشت ایمنی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آسپیان کاربرماساژ  آقا (1400/10/06) 3591670 3     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ناصر نقره ای  ناظر:محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  آقا (1400/10/07) 3591670 1    
                     
2 آسپیان شعبه 1 کاربرماساژ  خانم (1400/10/07) 3591695 2     1400/12/02 08:30 ورزمان آزمونگران:خانم عبدالمالکی/ زهرا سیفی  ناظر:ملیندا ناصر ازاد
             
3 آوید سلامت کاربرماساژ  آقا (1400/10/13) 3607098 3     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ ناصر نقره ای   ناظر: محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  خانم (1400/10/13) 3607106 2     1400/12/02 08:30 ورزمان آزمونگران:خانم عبدالمالکی/ زهرا سیفی  ناظر:ملیندا ناصر ازاد
             
4 امرتات بنمار کاربرماساژ  خانم (1400/10/08) 3550777 1     1400/12/02 08:30 ورزمان آزمونگران:خانم عبدالمالکی/ زهرا سیفی  ناظر:ملیندا ناصر ازاد
             
5 انگشتان شفابخش کاربرماساژ  خانم (1400/10/01) 3603054 9     1400/12/02 08:30 ورزمان آزمونگران:خانم عبدالمالکی/ زهرا سیفی  ناظر:ملیندا ناصر ازاد
کاربرماساژ  خانم (1400/10/04) 3603054 1    
                     
6 بانو فرجي کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم (1400/10/06) 3611421 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
7 فرزانه  غنی کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم (1400/10/12) 3616940 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/12) 3616961 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
8 فروغ ایرانیان کاربرماساژ  آقا (1400/10/01) 3313381 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
کاربرماساژ  خانم (1400/10/13) 3530332 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
9 کژال رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/04) 3606308 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/13) 3615165 2     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم (1400/10/04) 3607573 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم (1400/10/14) 3607573 2     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
10 گلشاهي کاربرماساژ  خانم (1400/10/15) 3570624 6     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
11 مدبر رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/12) 3610265 3     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/15) 3611108 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم (1400/10/13) 3610266 4     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها خانم (1400/10/14) 3611112 6     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها خانم (1400/10/15) 3611137 6     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
12 مطب ياران رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر آقا (1400/10/06) 3491062 3     1400/12/02 08:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر آقا (1400/10/06) 3496625 1     1400/12/02 08:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/06) 3491064 4     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/07) 3491064 1     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني كار با ليزر خانم (1400/10/07) 3491072 3     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها آقا (1400/10/01) 3491071 1     1400/12/02 08:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها آقا (1400/10/06) 3491071 4     1400/12/02 08:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها خانم (1400/10/07) 3491069 7     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
مشاوره استفاده صحيح از محصولات بهداشتي و كرم ها خانم (1400/10/07) 3498725 2     1400/12/02،3 09:30 مطب یاران آزمونگران: دکتر فروزنده/ خانم محو     ناظر: خانم تراب ترکی
                     
13 ورزمان کاربرماساژ  آقا (1400/10/01) 3596121 3     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ ناصر نقره ای   ناظر: محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  آقا (1400/10/04) 3596121 1     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ ناصر نقره ای   ناظر: محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  آقا (1400/10/04) 3596121 1     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ ناصر نقره ای   ناظر: محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  آقا (1400/10/05) 3596121 2     1400/12/01 08:30 ورزمان آزمونگران:عماد ناصری/ ناصر نقره ای   ناظر: محمدعلی قاسمی
کاربرماساژ  خانم (1400/10/01) 3596127 1     1400/12/02 08:30 ورزمان آزمونگران:خانم عبدالمالکی/ زهرا سیفی  ناظر:ملیندا ناصر ازاد
کاربرماساژ  خانم (1400/10/14) 3591952 1    
                     
نشاني آموزشگاه آسپيان:میدان رسالت خیابان نیروی دریایی کوچه ی حقیقی پلاک 10 واحد 1
نشاني آموزشگاه آسپيان شعبه 1:میدان رسالت خیابان نیروی دریایی کوچه ی حقیقی پلاک 10 واحد 1
نشاني آموزشگاه آويد سلامت:خ انقلاب خ جمالزاده شمالی بعدازنصرت نبش ک رسولی پ313 ساختمان 155 ط سوم واحد7
نشاني آموزشگاه امرتات بنمار:خیابان مطهری-ابتدای سهرودی شمالی-بعد از کوچه بیشه-جنب اتوگالری جعفری--پلاک289-زنگ واحد2
نشاني آموزشگاه انگشتان شفابخش:میدان فاطمی خیابان چهلستون ساختمان چهلستون پلاک ۲ طبقه ۴ واحد ۴۰۲
نشاني آموزشگاه بانو فرجي:خیابان ولی عصر-سه راه فاطمی-روبروی مترو جهاد-کوچه عبده-پلاک57-واحد1
نشاني آموزشگاه فرزانه غني:میرداماد م مادر خ سنجابی انتهای ک سوم (رودبار غربی) بالای املاک آراد پ34 ط 3 واحد9
نشاني آموزشگاه فروغ ايرانيان:بهارشیرازخ بهارشیراز خ شهیدحسام زاده حجازی (شیرین) پلاک 24 طبقه3
نشاني آموزشگاه كژال:جردن بلوار گلشهر پلاک 18
نشاني آموزشگاه گلشاهي:خ شریعتی روبروی خ پلیس نبش خ جعفرزاده پ492 بلوک جنوبی ط 2 واحد18
نشاني آموزشگاه مدبر: اتوبان باقری فلکه اول تهرانپارس خ امیری طائمه پ124ط 5 واحد17
نشاني آموزشگاه مطب ياران:توانیر میدان توانیر کوچه برادران پلاک ۱ واحد ۲۰۱
نشاني آموزشگاه ورزمان:میدان تجریش ابتدای خ ابراهیم دربندی پلاک 162 کانون فرهنگی رضوان طبقه 4 تلفن : 86026049
 
بازديدکنندگان اين صفحه: 489 | بازديدکنندگان امروز: 2112 | کل بازديدکنندگان: 2616795 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4529 ثانيه